torstaina, kesäkuuta 23, 2011

Tarvitaanko kansanliikkeitä? Terveysviranomaisemme ovat ihan pihalla!

*
Olen mukana sähköpostiryhmässä, jossa valistuneet maallikot pohtivat terveysasioita suppean viranomaisverkoston kanssa. Terveysviranomaisten kommentit ovat harvassa ja silloinkin kun niitä meille suodaan, olisi melkein toivonut, että sormet olisivat pysyneet poissa näppäimistöltä. Näin olisimme välttyneet siltä kiusalliselta havainnolta, että terveysviranomaisilla ei alunperinkään ole halua ymmärtää terveysongelman laajuutta ja kääntyä norsunluutornissaan edes piirun verran potilaan ja maallikon suuntaan.

Jo pitkään on esiintynyt ajatustenvaihtoa statiinien haittavaikutuksista. Statiinit ovat kolesterolilääkkeitä. Diplomi-insinööri Leino Utriainen on ollut julkisuudessa (mm. tässä terveysblogissani, televisiossa ja terveyslehdissä). Hän on kertonut oman tarinansa statiinien haittavaikutuksista ja pyytänyt sähköpostiryhmässämme ymmärrystä statiinien haittavaikutuksille. Kaikilla lääkkeillä on haittavaikutuksia, mutta statiinien suhteen esiintyy valitettavasti haittojen tietoista väheksyntää.

Taas Leino Utriainen on yrittänyt rautalangasta vääntää terveysviranomaisille hahmotelmaa miten statiinien käytöstä aiheutuvista haitoista pitäisi paremmin tiedottaa (vaikka tämä rehellinen tiedotus saattaisi vähentää statiinien myyntiä!).

Lukekaa nyt millainen ehdotus Leino Utriaisella on statiinien haittavaikutusten selvittelystä. Utriaisella on sähköpostiryhmämme yhä laajentuva tuki ja voimme vain ihmetellä terveysviranomaistemme vähättelevää asennetta. Esimerkkinä olkoon professori Erkki Vartiaisen täydellinen ymmärtämättömyys ja professori Timo Strandbergin yhä jatkuva suorainen ilkeily. Tällaisten terveysviranomaisten käsissäkö suomalaisten terveys on? Veteraaniurheilija Christer Sundqvist on nyt tosi pahalla tuulella!


Statiinien haittavaikutusten selvitys FINRISKI 2012 -tutkimuksessa (Leino Utriaisen ehdotus)

Tässä aluksi professori Erkki Virtasen vastaus Leino Utriaisen ehdotukseen sisällyttää käynnissä olevaan FINRISKI 2012 -tutkimukseen statiinien haittavaikutusten kartoitus (mielestäni aivan erinomainen ehdotus!):


Kiitos ehdotuksesta. Olemme arvioineet kolesterolilääkkeiden käyttöä vuoden 2007 FINRISKIssä ja tämä on tarkoitus toistaa vuonna 2012. Ohessa Suomen Lääkärilehdessä julkaistut tulokset. Haittavaikutusten tutkimuksiin kokeelliset tutkimusasetelmat ovat parempia. Niitä on runsaasti julkaistu ja haittavaikutukset tunnetaan varsin hyvin. Jokaisen potilaan kohdalla haitat ja hyödyt pitää punnita erikseen niin kuin kaiken muunkin lääkityksen ja hoidon osalta.

Ystävällisin terveisin

Erkki Vartiainen, LKT, professori
Ylijohtaja
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala

Tässä vielä ote professori Vartiaisen mainitsemasta FINRISKI 2007 -kirjoituksesta:

Kolesterolilääkkeiden käytössä on edelleen kohentamisen varaa
FINRISKI 2007 -tutkimuksen tuloksia 

Lähtökohdat
Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida seerumin kolesterolipitoisuuden muutoksia vuodesta 1982 lähtien väestössä ja eri potilasryhmissä sekä arvioida kolesterolilääkityksen toteutumista, sen kohdentumista eri potilasryhmiin ja hoitotason saavuttamista.

Menetelmät
Aineistona käytettiin vuodesta 1982 lähtien FINRISKI-tutkimukseen osallistuneita kuudella alueella Suomessa. Otoksena oli 25–64-vuotias väestö. Viimeisenä tutkimusvuonna 2007 mukaan otettiin myös 65–74-vuotiaat. 

Tulokset
Sydäninfarktipotilaiden seerumin kolesterolipitoisuus pieneni 32 % vuodesta 1982 vuoteen 2007, kun samaan aikaan kolesterolitason lasku koko väestössä oli 15 %. Kolesterolilääkitystä vuonna 2007 käytti 35–75-vuotiaista miehistä 20 % ja naisista 17 %. Sepelvaltimotautipotilaista 70 % käytti kolesterolil ääkkeitä. Yleisintä lääkkeiden käyttö oli ohitusleikkauksessa olleilla (92 %). Noin neljäsosalla kolesterolilääkitystä käyttävistä potilaista seerumin kolesterolipitoisuus oli yli 5 mmol/l. 
Kun kolesterolilääkityksen arvioitiin alentavan kolesterolitasoa keskimäärin 25 %, miehistä, joilla ei ollut sepelvaltimotautia mutta jotka käyttivät kolesterolilääkitystä, 67 %:lla olisi yli 10 %:n riski sairastua seuraavien kymmenen vuoden aikana sepelvaltimotautiin tai saada aivohalvaus ja naisista vastaavasti 33 %:lla.

Päätelmät
Väestössä on edelleen potilasryhmiä, jotka hyötyisivät kolesterolilääkityksen aloittamisesta. Lääkehoidossa olevien lääkitystä tulisi tehostaa hoitotason saavuttamiseksi, jotta valtimotauti -tapahtumien esto olisi mahdollisimman tehokasta. Kokonaisriskin arviointi auttaisi lääkityksen suuntaamisessa paremmin siitä eniten hyötyville.(Jokainen omilla aivoillaan ajatteleva Suomen kansalainen voi arvioida professori Vartiaisen ylimielisyyden tason. Sanallakaan ei mainita statiinien haittavaikutuksista ylläolevassa tiivistelmässä.)

Tässä on sitten Leino Utriaisen ahkerasti käytetystä rautalangasta uudelleen taivutettu rautalankaselitys (lukekaa ajatuksella!):

EHDOTUS UUDELLEEN PERUSTELUINEEN

Hyvä Erkki Vartiainen

Kiitos ystävällisestä vastauksestanne! Vasta nyt jälkikäteen ymmärrän, että ette tunne asian vakavuutta (=statiinien haittavaikutuksia) ja minun olisi pitänyt perustella laajemmin ehdotukseni tausta. Teen sen nyt näin:

Vuosi 2009
2.4.2009 julkaistiin päivitetty dyslipidemian KÄYPÄ HOITO-suositus. Suosituksen taulukossa 5 toivotaan vielä, että statiineille ei olisi haittavaikutuksia. ”Huomattavaa”-sarakkeessa yritetään vielä tieteeseen vetoamalla torjua nekin haittavaikutukset, mitkä olivat jo silloin tiedossa.

Lähettämänne artikkeli on samoin vuodelta 2009, ja se käsittelee vain statiinien käyttömääriä ja kolesteroliarvojen muutoksia. Statiinien todellisista hyödyistä on vähemmän faktatietoja ja statiinien haittavaikutusepäilyjen toivottiin unohtuvan. Artikkelin henki on sama kuin KÄYPÄ HOITO-suosituksen henki: Statiinit ovat turvallisia. Tämä ei ole ihme, koska yksi artikkelin kirjoittajista on dyslipidemian KÄYPÄ HOITO-ryhmän sihteeri.

Valitettavasti statiinien turvallisuustoiveet eivät ole toteutuneet muutoin kuin tieteellisissä tutkimuksissa ja niiden tulkinnoissa. Arkielämä todistaa aivan toista. Miksi tieteelliset tutkimukset ja arkielämä ovat hyvin kaukana toisistaan ? Tästä on hyvä esitys nettisivujeni etusivun kohdassa A5 professori Leo Niskasen esityksen sivulla 31-35.

Alla esitän pari konkreettista esimerkkiä, kuinka kaukana tiede ja arkielämä ovat toisistaan.

Esimerkki 1: Statiinien aiheuttamat lihaskivut
KÄYPÄ HOITO-suositus myöntää statiinien aiheuttamat lihasvauriot, jotka voivat johtaa munuaisten tukkeutumiseen ja jopa kuolemaan. TOTUUS KOLESTEROLISTA-kirjassa KÄYPÄ HOITO-ryhmän jäsen kirjoittaa sivulla 150 ”Merkittäviä lihassivuvaikutuksia esiintyy joka kymmenennen tuhannen ( 1:10 000, promillen kymmenesosa) käytön yhteydessä.” Tämä lääkäri vahvisti lausumansa 10.2.2011 esitelmässään apteekkiväelle toteamalla ”Lihaskivut ovat yleensä luuloteltuja.”

TOTUUS KOLESTEROLISTA-kirjan sivulla 129 kaksi muuta KÄYPÄ HOITO-ryhmän jäsentä myöntää ”Sen sijaan lieviä, mutta mahdollisesti hyvinkin harmillisia lihasoireita (kivut, lihasheikkous) esiintyy enemmän, arvot vaihtelevat 10-20 prosentin välillä. ”

TIEDE: 0,01 %
KÄYTÄNTÖ: 10 – 20 %

Esimerkki 2: Statiinien aiheuttamat haimatulehdukset
KÄYPÄ HOITO-suositus ei tunne tätä lainkaan.
Kaksi KÄYPÄ HOITO-ryhmän jäsentä TOTUUS KOLESREROLISTA-kirjan sivulla 130 ” Statiinien aiheuttama maksavaurio on erittäin harvinainen, jos lainkaan mahdollinen. Sama pätee vuonna 2010 julkisuutta saaneeseen haimatulehdusepäilykseen. Haimatulehduksen todellinen yhteys statiinihoitoon on epävarma ja joka tapauksessa erittäin harvinainen haittavaikutus.”

Nettisivujeni etusivun liitteessä A4 on keräämäni vastaava käytännön tieto. Sen mukaan statiinit aiheuttavat Suomessa 200-300 haimatulehdusta/ vuosi.

TIEDE : 0 kpl/vuosi
KÄYTÄNTÖ: 200-300 kpl/vuosi

HAITTAVAIKUTUKSISTA EI KERÄTÄ TIETOA

Fimean rekisteri:
Lääkärit eivät havaitse eivätkä raportoi haittavaikutuksia FIMEA:n haittavaikutusrekisteriin. Tästä löytyy FIMEA:n Erkki Palvan artikkeli ”Vakavista haittavaikutuksista raportoidaan eri tutkimusten mukaan vain 1–10 % .”

Lääkkeiden pakkausselosteet:

Eräs KÄYPÄ HOITO-ryhmän jäsen totesi minulle: Pakkausselosteissa luetellaan kaikki mahdolliset epäilyt juridisista syistä. Näistä selosteista ei ole apua potilaille eikä lääkäreille.

Yllä olen yrittänyt kertoa, että suurusluokalta 100 000 ihmistä Suomessa kärsii statiinien haittavaikutuksista eikä osaa epäillä kipujaan tai vaivojaan statiinin aiheuttamiksi. Siksi he eivät osaa esittää niitä lääkäreilleen. Sekään ei auttaisi, jos lääkärikin tuntee vain KÄYPÄ HOITO-suosituksen vähätellyt haittavaikutustiedot. Jos haittavaikutuksista tiedettäisiin, voitaisiin monia potilaita auttaa vaihtamalla lääke, pienentämällä annosta tai lopettamalla lääkitys pienen tai kohtalaisen riskin potilailla.

TARKENNETTU EHDOTUKSENI

Ehdotan, että Finriski 2012-tutkimuksessa kerättäisiin systemaattisesti arkitietoa statiinien aiheuttamista haittavaikutuksista. Haittavaikutuskyselyn voisi hoitaa vähällä vaivalla luettelemalla etukäteen lähetettävässä kyselylomakkeessa tyypillisimmät haittavaikutukset ja kyselemällä ”tuntuuko tutulta ?”

Jos vastauksia analysoimalla todettaisiin, että potilaat kärsivät kivuista turhaan tiedon puutteen takia, olisi vastuullisen organisaation tiedotettava asiasta ja ryhdyttävä vähentämään kärsimyksiä.

Lopputoteamus
En pidä kohtuullisena, että minä yksin ”yritän pelastaa” potilaita statiinien haittavaikutuksista. Olen maallikko ja tarkistelen asioita vain potilaiden näkökulmasta. Onko tässäkin asiassa pakko kerätä kansanliike THL:n herättämiseksi ?

Alla luettelen oman ( =maallikkopotilaan) käsityksen tällä hetkellä statiinien aiheuttamista sairastumisista vuosittain Suomessa:

Rabdomyolyysejä noin 70
Haimatulehduksia noin 250
Munuaissairauksia noin 700
Diabetekseen sairastumisia noin 550
Maksavauriota ?
jne.
Jatkuvista lihaskivuista kärsii karkeasti arvioiden yli 100 000 ihmistä.

Käsittääkseni statiinien aiheuttamat sairastumiset jo vuodessa aiheuttavat enemmän sairastumisia kuin sikainfluenssarokotus traagisesti kertaluonteisesti. Sairastumismääristä saataisiin vähällä vaivalla tarkempi käsitys, jos niitä selvitettäisiin FINRISKI 2012-tutkimuksessa kyselylomakkeen avulla.

Sen jälkeen sairastumismäärät voitaisiin puolittaa, jos kaikille nyt statiineja syöville tehtäisiin huolellinen riskikartoitus. Käsitykseni mukaan puolet statiinin syöjistä saavat niistä enemmän haittaa kuin hyötyä. Kun nämä noin 330 000 ihmistä lopettaisivat turhan lääkityksen, poistuisi puolet myös haittavaikutuksista.

Yhteistyöterveisin
Leino Utriainen
dipl.ins. / eläkkeellä
Jyväskylä
nettisivut: https://sites.google.com/site/leinoutriainen/

-----------------------------------------------------------------

KOMMENTTEJA SAA TULLA! IHMETELLÄÄN YHDESSÄ!

18 kommenttia:

 1. Minulla tuli lihakset kipeiksi kolmessa kuukaudessa ja lopetin omin nokkineni Simvastatiini 20.
  Tulppa on ollut ja olen menettänyt uskoni kolesteroliteoriaan.

  VastaaPoista
 2. Onko professori Timo Strandberg viranomainen? Minun tietääkseni hän on yksityishenkilö, joka on töissä professorina Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Muutkin statiineja suosittelevan Käypä hoito -työryhmän jäsenet (n=7) ovat yksityishenkilöitä ja sellaisina otollinen kohde lääketeollisuuden harjoittamalle lahjonnalle. MOT-ohjelman (kolesterolipommi) mukaan vain yksi ryhmän jäsenistä ei ollut ottanut vastaan rahaa lääketeollisuudelta. Tämä nuhteeton ritari ei kuitenkaan ollut Strandberg.

  VastaaPoista
 3. Voi, onko terveytemme lahjottujen varassa?!

  VastaaPoista
 4. Ihan sama, jokainen pitäköön huolta itsestään. Kun sen jokainen tekee, ei niitä viranomaisia enään tarvita.

  Nyt on Juhannus mieltä ja hauskaa Juhannusta ! Laulun sanoin, käyn ahon laitaan.....

  Vedän hirmu triglyseridit uusilla perunoilla, voilla, viinillä ja hyvällä kalalla....varmaan menee makkaraa ja muutakin. Kyllä viranomainen kauhistuis.

  VastaaPoista
 5. "Viranomainen on julkisyhteisön, kuten kunnan, kirkon tai valtion, pysyvä toimielin, jolle on säädöksillä annettu toimivalta ja velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen omalla toimialallaan. Viranomaisena voi olla yksi virkamies, tai useampia virkamiehiä, jolloin käytetään nimitystä virasto tai laitos.[1] Etenkin monet valvontaviranomaiset ovat yksittäisviranomaisia (esimerkiksi tasa-arvovaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies), vaikka heidänkin toimintansa perustuu valmisteluhenkilöstön toimintaan."

  VastaaPoista
 6. Timo Strandberg, Erkki Vartiainen, Hannu Vanhanen ja ulkomaisista profeetoista erityisesti Daniel Steinberg täytyy mainita statiinipropagandan levittämisessä. Nämä ovat rahanahneita lääketeollisuuden kuriireja, jotka yrittävät epätoivoisen sinnikkäästi todistaa että kolesterolin lääkehoito lisää ihmisen elinikää. Ei pidä paikkaansa! Ei lisää. Lääketeollisuus nimittäin julkaisee meta-analyysejä vieläkin sekoittavia julkaisuharhaa täynnä olevia haamukirjoituksia. Voi viedä 10-20 vuotta ennen kuin kaikki lääketeollisuuden publication bias on siivottu pois tutkimuksista. Dyslipidemia syntyy etiologisten tekijöiden seurauksena (ottakaa selvää mitä etiologia tarkoittaa!) ja täten hoito pitäisi kohdistaa nimenomaan tähän etiologiseen tekijään. Koska Strandberg ei tunne dyslipidemioiden patofysiologiaa ja -geneesiä, hän hoitaa dyslipidemiaa väärin.

  Lääketeollisuuden äänitorvet on vaiennettava!

  VastaaPoista
 7. En usko, että esimerkiksi isäni haimatulehdusta on laskettu mukaan mihinkään haittavaikutuksiin, sillä lääkäri oli ollut yhtä ihmeissään kuin isänikin siitä, että mistä tämä nyt tuli?! Utriaisen esimerkistä isäni oli omatoimisesti jättänyt statiinit pois, kun ei hänellä ole edes mitenkään korkea kolesteroli tai kovettuneet suonet, on vain 75-vuotias ja kertaalleen aivohalvauksen saanut...

  Tytär

  VastaaPoista
 8. Professori Kari Salminen oli sattunut selaamaan Duodecimin tämän vuoden numeroa 9. Siinä oli lyhyt referaatti "Valikoivaa raportointia statiinitutkimuksista", jossa viitattiin kirjoitukseen Taylor F ym. Cochrane database of systematic reviews 2011, issue 1. Art. no.:CD004816.

  Siinä on tarkasteltu 14 satunnaistettua ja kontrolloitua, 34000 potilasta kattavaa statiinitutkimusta. Yhteenvetona näistä todetaan, ettei haittavaikutuksia ja komplikaatioita ole lainkaan raportoitu. Tutkimusajat ovat olleet lyhyitä ajatellen pitkäaikaisesta käytöstä mahdollisesti koituvia haittoja. Kirjoittajat ilmeisesti suosittavat, että pienen sydän- ja verisuonitautiriskin omaaville henkilöille statiinilääkitys tulisi aloittaa varoen, jos laisinkaan. Tunteeko joku tarkemmin tämän tutkimuksen ja sen sanoman? kysyy Salminen.

  VastaaPoista
 9. Salmisen kaipaama Cochrane-raportti löytyy pdf-muodossa tästä: http://www.thecochranelibrary.com/details/file/985303/CD004816.html. Kyseessä ei ole tutkimus, vaan meta-analyysi. Siinä on tarkasteltu aikuisten satunnaistettuja statiinitutkimuksia (1996–2006), joiden vaikutusjakso on ollut vähintään yksi vuosi ja sen jälkeinen seuruu 6 kk. Tutkimuksiin osallistuneista alle 10 % poti sydän- ja/tai valtimotautia. Näin ollen suurin osa oli ”terveitä” eli statiinien käyttötarkoitus oli primääripreventio. Mitatut muuttujat olivat kokonais-, LDL- ja HDL-kolesteroli sekä kokonaiskuolleisuus, fataalit ja kliiniset sydänkohtaukset, aivohalvaukset ja niiden yhdistelmät, revaskularisaation tarve (angioplastiat), elämänlaatu ja kustannukset.

  Meta-analyysiin oli kelpuutettu 14 tutkimusta, joihin oli osallistunut 34 272 henkilöä. Statiineja oli verrattu plaseboon. 9 kokeessa testattiin pravastatiinia (10-40 mg/vrk), yhdessä atorvatatiinia 10 mg/vrk, kahdessa fluvastatiinia 40-80 mg/vrk, kahdessa lovastatiinia 20-40 mg/vrk ja lopuissa simvastatinia 40 mg/vrk. Vain 5 kokeessa annettiin lisäksi terveysneuvontaa (dieetti, tupakointi, liikuna). Analyytikot löysivät huomautettavaa tutkimusmenetelmistä (risk of bias). Julkaisemattomia tutkimuksia ei löytynyt. Kahdeksassa raportissa ei puhuttu mitään haittavaikutuksista. (Olikohan käsikirjoitukset laadittu lääketehtaiden mainostoimistossa?) Kaksi suurta statiinitutkimuksista oli keskeytetty, mikä estää niiden arvioinnin. Tällainen oli mm. rosuvastatiinitutkimus JUPITER (2008), joka ei kuulunut aineistoon.

  Huomio kiinnittyy analyytikkojen päätelmään: “There was no clear evidence of any significant harm caused by statin prescription or of effects on patient quality of life. […] All cause mortality, coronary heart disease and stroke events were reduced with the use of statins as was the need for revascularisations. Statin treatment reduced blood cholesterol. Taking statins did not increase the risk of adverse effects such as cancer, and few trials reported on costs or quality of life. This current systematic review highlights the shortcomings in the published trials and we recommend that caution should be taken in prescribing statins for primary prevention among people at low cardiovascular risk."

  Analyytikot huomauttavat, että matala kolesteroli voi liittyä lisääntyneeseen riskiin sairastua syöpään, hengitysteiden ja maksan sairauksiin sekä tapaturmaiseen tai väkivaltaiseen kuolemaan. Tällaisesta ei kuitenkaan saatu näyttöä. Tässä on syytä huomata, että koehenkilöitä seurattiin vain vähintään puoli vuotta vaikutusjakson päättymisen jälkeen. ”This current systematic review highlights the shortcomings in the published trials of statins for primary prevention”, kirjoittavat analyytikot. Tulevista tutkimuksista he toivovat: “It is important that these trials examine potential adverse effects of statins and report on them in an unbiased way.”

  VastaaPoista
 10. Juttu/lukuvinkki!

  http://www.popsci.com/science/article/2011-06/ultra-low-calorie-low-carb-diet-sufficient-reverse-type-2-diabetes-study-finds

  Taitaa kohta mennä porkkanat väärään kurkkuun Diabetesyhdistykseltä ja THL:ltä.

  VastaaPoista
 11. "Alla esitän pari konkreettista esimerkkiä, kuinka kaukana tiede ja arkielämä ovat toisistaan."

  Ja minä puolestaan esitän, että kritiikkisi (vaikka sinällään asialliseen sävyyn esitettyä onkin) ei ole ihan ongelmatonta.

  "Esimerkki 1: Statiinien aiheuttamat lihaskivut"

  En ole lukenut "Totuus kolesterolista" kirjaa. Onko kys. sivun kommenteille annettu lähdeviitettä?

  "Esimerkki 2: Statiinien aiheuttamat haimatulehdukset"

  Perustat oman lukusi (n. 300 per vuosi) tutkimukseen joka tehtiin vakuutusyhtiöiden saamien korvaushakemusten pohjalta, eikö totta? Tämä ei ole riittävä näyttö osoittamaan sitä, että mainitut haimatulehdukset ovat todellakin nimenomaan statiinihoidon eivätkä muiden tekijöiden aiheuttamia. Lisäksi aiempi tutkimusnäyttö asiasta indikoi että haimatulehdus on nimenomaan hyvin harvinainen sivuvaikutus.

  "HAITTAVAIKUTUKSISTA EI KERÄTÄ TIETOA"

  Yl. tason kommentoinnin sijaan sinun tulisi esittää evidenssiä siitä, että tämä arvio on validi myös statiinien vakavien haittavaikutusten suhteen.

  VastaaPoista
 12. "Esimerkkinä olkoon professori Erkki Vartiaisen täydellinen ymmärtämättömyys ja professori Timo Strandbergin yhä jatkuva suorainen ilkeily. Tällaisten terveysviranomaisten käsissäkö suomalaisten terveys on? Veteraaniurheilija Christer Sundqvist on nyt tosi pahalla tuulella!"

  Sensijaan että Christer puhisee ja pihisee pahaa tuultaan, hän voisi JOSKUS osallistua keskusteluun ja kertoa että miten Vartiaisen "tietämättömyys" ja Strandbergin "ilkeily" ilmenevät. Nykyinen "postaan ja pakenen" -linja kun ei hirveästi herätä luottamusta Christerin kompetenssiin näiden asioiden suhteen.

  VastaaPoista
 13. "Taitaa kohta mennä porkkanat väärään kurkkuun Diabetesyhdistykseltä ja THL:ltä."

  Kerropa että mistä syystä? Pienen otannan lyhytmittainen tutkimus, jonka mukaan 600 kalorin nälkiinnyttämisdieetti kykenee saamaan hyvinkin suotuisan vaikutuksen ei varsinaisesti omaa sen kummempaa painoarvoa nykyisiin hoitosuosituksiin lukuisista syistä. Esim. kuinka hyvin kuvittelet kys. ruokavalion (ilm. proteiinipirtelöitä ja vihanneksia) sopivan isommalle populaatiolle pitkällä tähtäimellä? Miten mielekäs 600 kalorin ruokavalio päivässä on vaikkapa työssäkäyvälle satakiloiselle miehelle? Entä VLCD:n pitkäaikaisvaikutukset muissa suhteissa?

  VastaaPoista
 14. MIE klo 3.41 ip

  Kiitän taas siitä, että luet tarkasti tekstini! Luet jopa rivien välistä ja usein oikein.

  Esimerkki 1: Statiinien aiheuttamat lihaskivut:
  Viiteitä ei tarvita,kun mainitut tiedot ovat kirjassa suoraan omilla nimillään esiintyneiden kynistä:

  Mikko Syvänne: Lihaskipuja saa 0,01 % (Tämä tieto tulee lähes 20 vuotta sitten tehdystä 4S-tutkimuksesta.)

  Timo Strandberg ja Petri Kovanen: Arvioidaan,että kipuja saa 10-20 %.

  Esimerkki 2:
  Ensisijaisesti haimatulehdusmäärä 200-300 tulee Pfizer-konsernin hirvittävän kattavasta haittavaikutusrekisteristä. Esim. vuonna 2006 Lipitoria käytti noin 150 miljoonaa ihmistä koko maailmassa. Kun sain arvion ensimmäisen kerran Pfizerilta keväällä 2007, oli Lipitorilla jo yli miljardi henkilökäyttövuotta. Uskallan väittää, että tällaisesta määrästä saadaan paljon luotettavammat todennäköisyystilastot kuin rajallisista tieteellisistä tutkimuksista.
  En myöskään usko, että maailman suurin lääkeyritys liioittelee lääkkeensä haittavaikutuksia.
  Toissijaisesti haimatulehdusten luku 300 tulee tosiaan USA:ssa kerättyjen vakuutusyhtiöille tehtyjen korvaushakemusten määrästä. Tässä selvityksessä oli mukana noin 580 000 tapausta. Jos olisin Pfizerin housuissa, ehdottaisin luopumista statiinilääkkeistä. Kopiolääkkeet ovat painaneet statiinien hinnat niin alas, että statiinituloilla ei USA:ssakaan kyetä jatkossa korvaamaan potilaille haittavaikutuskorvauksia. Oletan, että sama kehitys rantautuu parin vuoden päästä Suomeenkin. Statiinibusiness loppuu liian huonosti kannattavana. Samalla loppuu statiinien viihdekäyttö = pienen riskin potilaiden statiinit.
  (Varmuuden vuoksi totean, että viimeinen virke on lähinnä vitsiksi tarkoitettu.)

  Haittavaikutuksista ei kerätä tietoa:
  Tässäkin asiassa siirrän evidenssivastuun muille eli Fimealle. Johtaja Erkki Palva ”Vakavista haittavaikutuksista raportoidaan eri tutkimusten mukaan vain 1–10 % .” Haittavaikutuslukuja olen saanut Fimeasta FaT Hanna Leskiseltä.
  Statiinien aiheuttamista haimatulehduksista raportoidaan Fimeaan keskim. 1 kpl/vuosi. Näiden lukujen (Pfizer/Fimea) pohjalta statiinien aiheuttamista haimatulehduksista raportoidaan Fimeaan noin 0,5 %. Pikkutarkat evidenssit kerron ensi vuonna valmistuvassa kirjassani MAALLIKKO STATIINIMAAILMASSA. Valitettavasti en voi vielä ottaa vastaan ennakkotilauksia.

  Toivottavsti jaksat odotella !

  VastaaPoista
 15. "Viiteitä ei tarvita,kun mainitut tiedot ovat kirjassa suoraan omilla nimillään esiintyneiden kynistä: "

  Siis ... Kun täällä kritisoidaan ym. herroja (Strandberg, Kovanen) siitä että heillä ei ole viitteitä esim. tyydyttyneen rasvan tai kolesterolin roolia koskevien väitteidensä tueksi, niin sinä hyväksyt muitta mutkissa heidän viitteettömät väitteensä JOS ne tukevat omaa kantaasi?

  Minä en hyväksy moista. Samat kriteerit kaikille. Jos sinulla ei ole tarjota sen kummempaa "lähdettä", kun populääriteoksessa julkaisu viitteetön kommentti, katson väitteen painoarvon varsin heikoksi.

  "Ensisijaisesti haimatulehdusmäärä 200-300 tulee Pfizer-konsernin hirvittävän kattavasta haittavaikutusrekisteristä."

  ja

  "Toissijaisesti haimatulehdusten luku 300 tulee tosiaan USA:ssa kerättyjen vakuutusyhtiöille tehtyjen korvaushakemusten määrästä."

  Siis aivan kuten arvelinkin. Kumpikaan ei varsinaisesti kestä kriittistä tarkastelua syistä jotka mainitsin.

  Huomioi lisäksi se, että haimatulehduksen (eri asteisen) prevalenssi on Jenkeissä n. 20 tapausta per 100 000 henkilöä. Tämä siis perusväestössä. Tilanne muuttuu tarkasteltaessa statiinien käyttäjiä, joista löytyy huomattavan paljon muutenkin terveydeltään ei-niin-hyvässä kunnossa olevia, kuten vaikkapa diabeetikkoja (DM2 lisää haimatulehduksen riskin liki kolminkertaiseksi). Myös hypertriglyseridemia lisää riskiä - ja tämäkin on varsin yleinen niillä joille määrätään statiineja.

  Suhteutettuna Suomessa statiineja käyttävien määrään (n. 600 000) jo perusmäärä haimatulehduksia tämä olisi siis n. 120 keissiä. Mutta tosiasiassa Suomessa on haimatulehduksia huomattavasti enemmän - arvio n. 3000 uutta tapausta per vuosi tarkoittaa sitä, että prevalenssi on kolminkertainen Jenkkilään nähden! Arvaatko syyn? Vinkki: sitä kutsutaan etuliitteellä "kuningas". Se vastaa valtaosasta tapauksia, loppujen liittyessä etupäässä sappikiviin. Onko tilanne muuttunut radikaalisti statiinien käytön yleistymisen myötä? Nähdäkseni ei.

  "Pikkutarkat evidenssit kerron ensi vuonna valmistuvassa kirjassani MAALLIKKO STATIINIMAAILMASSA"

  Toivottavasti evidenssin laatu parantuu radikaalisti.

  VastaaPoista
 16. MIE

  Kiitos, että jaksat toimia syyttäjänä! Minä yritän jaksaa toimia vastaajana parhaani mukaan.

  ASIA 1: En ole edes ottanut osaa rasvakeskusteluun, enkä muistaakseni ole vaatinut keneltäkään viitteitä. En myöskään halua näytellä viitteiden avulla tieteen asiantuntijaa, koska tiede ainakin statiinien haittavaikutuksista on tabula rasa (olipa hieno sana). Uskon myös Kovasen,Strandbergin ja Syvänteen kirjoituksiin, koska kirjan nimi on TOTUUS KOLESTEROLISTA, ja kaikki mainitsemani henkilöt ovat valtakunnan parhaita asiantuntijoita, ja edustavat virallista totuutta dyslipidemian KÄYPÄ HOITO-ryhmän jäseninä. Tarvittaeessa pyytänet heiltä viitteitä kirjoituksiensa tueksi.

  ASIA 2: Kriittisesti tieteen avulla harhauttamalla voidaan jokseenkin kaikki väitteet kumota valitsemalla sopivasti kriittisen seulan läpi mennyt toinen tutkimus. Tästä samasta asiasta luitkin jo alkuperäistekstissäni linkin takana olleen Fimean Erkki Palvon jutun. Hän nääs kirjoittaa, että tutkimuksista saadaan jopa vastakkaisia lopputuloksia. Siksipä yritän tuoda esille käytännön kokemuksia ja näkemyksiä.

  ASIA 3: Totta on, että USA:ssa hoidetaan statiineilla monisairaitakin. Valitettavasti Suomessa on sama tilanne, lääkärit eivät pääse määräämään statiineja pelkästään terveille ihmisille, joilla terveys kestäisi pitkän statiinihoidon. Lääkärimme joutuvat siis hoitamaan myös sairaita.
  Suomessakin titeeen tekijät kertovat, että triglyn noustessa yli 11,3:n, on riski saada siitä syystä haimatulehdusta. Minä olen sitä mieltä, että jo 11,25 on riski. Golftuttavani sai haimatulehduksen, koska hänellä trigly oli ajoittan jopa 15. Siitä huolimatta hän joutuu lääkärin määräyksestä syömään statiinia. Tuplariski.

  ASIA 3: Olepa tarkkana ! Suomessa todetaan vuosittain noin 3600 haimatulehdusta. Niistä keräämieni tietojen mukaan statiini aiheutta 200-300 tapausta. Muista haimatulehdusten aiheuttajista löytyy lisätietoa nettisivujeni alisivu 3:n kohdasta 7
  https://sites.google.com/site/leinoutriainen/etusivu
  THL:n tilastojen mukaan haimtulehdusten lisääntyminen on 2000-luvulla noussut samaa tahtia statiinien käytön lisääntyessä. Tästä löytyy käppyrät MOT-ohjelmasta KOLESTEROLIPOMMI. Siihen löytyy linkki nettisivujeni etusivulla. Siis nähdäkseni KYLLÄ.

  Uskon, että tulevassa kirjassani evedenssi on hyvä, koska tunnettu sisätautialan professori lupautui tarkastamaan kirjani käsikirjoituksen. K.o. professori hoitaa edelleen päivittäin potilaita, eikä ole etääntynyt siksi arkielämästä. Luit varmaankin viime syksynä tutkimusraportin, missä todettiin, että mitä syvemmälle lääkäri uppoutuu jollekin erityisalalle, sitä vähemmin hän tuntee ihmisen yhtenä kokonaisuutena. Tämäkään ei ole minun nerokas oivallus.

  P.S. Lisäsin tänään pätkän kirjani aineiston keräämisestä nettisivujeni alisivun 6 liitteenä 29. Tekstiä en ole edes itse vielä tarkastanut puhumattakaan evidenssiprofessoristani.

  Pari seuraavaa päivää pelailen itse golfia. Kolme seuraavaa päivää seuraan Talissa naisten Eurooppa-tourin kilpailuja, joten seuraavat tekstini voivat viipyä.

  Se on moro !

  VastaaPoista
 17. "Tarvittaeessa pyytänet heiltä viitteitä kirjoituksiensa tueksi."

  Tämähän ei ole minun asiani, sillä minä en käytä heidän mielipiteitään lähteenä. Sinä käytät.

  "Kriittisesti tieteen avulla harhauttamalla voidaan jokseenkin kaikki väitteet kumota valitsemalla sopivasti kriittisen seulan läpi mennyt toinen tutkimus."

  Kyse ei ole "harhauttamisesta", vaan normaalista tieteenteosta. Vastakkaisia tuloksia tarkastelemalla saadaan selville se, ovatko ne todella vastakkaisia vai onko mukana muita tekijöitä jotka selittävät disrepanssin. Lisäksi on huomioitava seikat kuten vaikkapa metodologia.

  "ASIA 3: Olepa tarkkana ! Suomessa todetaan vuosittain noin 3600 haimatulehdusta."

  Noh, Mustajoen kirjoitus viime vuoden lopun Duodecimissä mainitsi n. 3000 tulehdusta. Mutta hyväksytään nyt tuo n. 3600 tapausta.

  "Niistä keräämieni tietojen mukaan statiini aiheutta 200-300 tapausta."

  Mikäli olet todellakin "kerännyt" tietoja tästä, niin esittänet ne sitten kirjassasi. Ym. perusteella kyse on ekstrapolaatiosta parin asian kannalta ongelmallisen tutkimuksen pohjalta.

  "THL:n tilastojen mukaan haimtulehdusten lisääntyminen on 2000-luvulla noussut samaa tahtia statiinien käytön lisääntyessä."

  Entä korrelaatio alkoholinkäyttöön? Muut riskitekijät? Syy-seuraus -suhteen toteennäyttö? MOTin perusteella en henkeäni pidättäisi.

  "Uskon, että tulevassa kirjassani evedenssi on hyvä, koska tunnettu sisätautialan professori lupautui tarkastamaan kirjani käsikirjoituksen."

  Hyvä homma.

  "Luit varmaankin viime syksynä tutkimusraportin, missä todettiin, että mitä syvemmälle lääkäri uppoutuu jollekin erityisalalle, sitä vähemmin hän tuntee ihmisen yhtenä kokonaisuutena."

  En tiedä mihin raporttiin viittaat, mutta minun kokemukseni mukaan mitä enemmän lääkäri uppoutuu erityisalaansa, sitä paremmin hän sen tuntee.

  VastaaPoista
 18. Keräsin kaiken atorvastatiinia koskevan lääketieteellisen kirjallisuuden ja tein sen pohjalta yhteenvedon "Statiinihoidon hyödyt ja haitat"

  Linkki oheisena:

  http://nettipaivakirja5.blogspot.com/2011/10/statiinihoidon-hyodyt-ja-haitat.html

  Johtopäätökset:
  1.Sepelvaltimotautia sairastavien kannattaa käyttää statiineja, jos he niitä sietävät.
  2. Statiinit ehkäisevät myös aivoinfarkteja riskiryhmän potilailta.
  3. Suuren riskiryhmän potilaiden kannattaa käyttää statiineja.

  Osa statiinin käyttäjistä saa niistä lihaskipuja. Määrä vaihtelee välillä 5-20 %. Fyysinen rasitus lisää mahdollisuutta saada lihaskipuja statiinista.

  Joidenkin potilaiden kohdalla voi olla hyötyä ubikinonin käytöstä statiinihoidon yhteydessä.

  Veren matala D-vitamiinipitoisuus voi altistaa statiinin aiheuttamalle lihaskivulle.

  Ystävällisin terveisin
  Pekka J Nykänen
  reumatologi

  VastaaPoista