tiistaina, maaliskuuta 31, 2009

Huiman hyviä Hulmin huomioita

**
Olen tutustunut ystäväni Juha Hulmin väitöskirjaan
todella suurella mielenkiinnolla. Hän väitteli viikonloppuna tohtoriksi Jyväskylässä. Harjoittakaa lihaksianne ja syökää korkealaatuista proteiiniravintoa! Siitä on tosi paljon hyötyä.

Väitöskirja on englanninkielinen, mutta siitä on saatavilla laadukas yhteenveto.

Voimaharjoittelun fysiologiset ja molekyylibiologiset vaikutukset lihaskasvun säätelyssä lisäproteiinia nautittaessa tai ilman

Lihasten koon, voiman ja sitä kautta toimintakyvyn lasku ikääntymisen myötä on suuri yhteiskunnallinen ongelma väestön ikääntyessä. Toisaalta usein jo nuorilla lihasten kuormittamattomuus ja vääränlainen ravinto johtavat heikkoon toimintakykyyn. Tässä tutkimuksessa selvitettiin voimaharjoittelun mekanismeja ja vasteita lihasten kasvun säätelyssä nuorilla ja vanhoilla terveillä miehillä. Tärkeänä tutkimuskysymyksenä oli, vaikuttaako heraproteiinin nauttiminen yksittäisen voimaharjoituksen vasteeseen ja toisaalta myös pidempikestoisen voimaharjoittelujakson aikaansaamaan lihasten kehittymiseen. 

Hera on aminohappokoostumukseltaan korkealaatuisen maidon toinen proteiinifraktio  kaseiinin lisäksi. Voimaharjoituksen vastetta tutkittiin lihasnäytteistä ja verinäytteistä kahden vuorokauden aikana harjoituksen jälkeen. Lihasten adaptoitumista tutkittiin 21 viikon voimaharjoittelun jälkeen sekä koko kehon että kudos- ja solutason muuttujien kautta. Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna ja kontrolloituna kaksoissokkotutkimuksena.

Tutkimuksessa havaittiin, että voimaharjoittelu kaksi kertaa viikossa lisäsi lihasvoimaa aiemmin harjoittelemattomilla nuorilla ja vanhoilla miehillä, ja lihasten kokoa sekä kudos- että solutasolla mitattuna. Nuorilla miehillä tehdyssä tutkimuksessa 15 g heraproteiinia sisältävän juoman nauttiminen ennen ja jälkeen kunkin voimaharjoituksen lisäsi magneettikuvauksella mitattua ulomman reisilihaksen poikkipinta-alan kasvua sekä nopeutti kehon massan ja etureiden lihaksen paksuuden kasvua plasebo-juomaa nauttineisiin verrattuna. Tämä siitäkin  huolimatta, että koehenkilöiden päivittäinen proteiininsaanti normaalista ruoasta oli suurta (n. 1,5 g /painokilo). Lihassolujen koon suurempaa kasvua ei tällä koehenkilöjoukolla havaittu.

Selittävänä tekijänä lisäproteiinin saannin aiheuttamalle lihasmassan lisääntymiselle ovat, ainakin osittain, todennäköisesti proteiinisynteesin säätelyreitillä havaitut positiiviset muutokset lähinnä p70S6 -kinaasin aktivoitumisessa ja 4E-BP1 -proteiinin inaktivoitumisessa fosforyloinnin avulla. Toinen selittävä tekijä voi olla lihassolujen ympärillä olevien jakautumiseen kykenevien satelliittisolujen jakautumiskapasiteetin lisääntyminen, mille antaa viitteitä solusyklin  etenemiseen positiivisesti vaikuttavan proteiinin, sykliini-riippuvaisen kinaasi 2:n (cdk2) geenin ilmentymisen lisääntyminen proteiinia nautittaessa. Tämä mahdollisesti edesauttaa muun muassa aiemmissa tutkimuksissa havaittua nopeampaa harjoituksesta palautumista kun proteiinia on nautittu intensiivisen harjoituksen yhteydessä.

Yksittäinen raskas voimaharjoitus laski lihasten koon negatiivisen säätelijän, myostatiinin, ilmentymistä sekä lähetti-RNA- että proteiinitasolla. Jälkimmäinen havaittiin ensimmäistä kertaa ihmisillä. Tulos on, ainakin teoriassa, lihaskasvun kannalta suotuisa vaste. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin yllättäen, että myostatiinin ilmentyminen laski voimaharjoituksen jälkeen vain plaseboryhmällä. Uusi havainto oli myös, että myostatiinin reseptorin, aktiviini IIb:n,  geenin ilmentyminen vähentyi yksittäisen voimaharjoituksen jälkeen. Teoriassa tämä saattaa johtaa vähentyneeseen myostatiinin signalointiin lihassoluissa ollen edullinen vaste voimaharjoituksen jälkeen.

Proteiinin nauttiminen voimaharjoituksen yhteydessä vähensi jossain määrin myös voimaharjoituksen aiheuttamaa seerumin testosteronin nousua. Tässä ja useassa muussakin tutkimuksessa on osoitettu voimaharjoitusten yhteydessä nautitun korkealaatuisen proteiinin positiivinen vaikutus luurankolihasten adaptaatioihin. Proteiini kuitenkin näyttää siis vaikuttavan kuitenkin akuutisti yksittäisten voimaharjoitusten vasteisiin melko yllättävästi tiettyjen muuttujien osalta. Proteiinin aiheuttamien myostatiini- ja testosteronivasteiden  fysiologisesta merkityksestä ei ole tietoa, mutta ne saattavat olla kehon homeostaattinen,  tasapainottava reaktio. Proteiinin vähentävä vaikutus seerumin testosteroniin ei ollut selitettävissä androgeenireseptorien määrällä proteiiniryhmällä plaseboon verrattuna. Toisaalta proteiinin estävä vaikutus myostatiinin ilmentymisen laskuun ei vaikuttanut epäsuotuisasti myostatiinin alavirrassa olevaan signalointiin tämän tutkimuksen muuttujien tasolla. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan.

Lienee selvää, että voimaharjoitus ja proteiinin nauttiminen molemmat vaikuttavat lihasten kasvun säätelyyn pääasiassa yksittäisten ja nopeiden harjoituksen jälkeisten vasteiden kautta. Toisaalta pidempikestoisiakin vasteita näillä molekyylireiteillä havaittiin. Proteiini lisäsi mTOR-proteiinin fosforylaatiota ja cdk2 geenin ilmentymistä voimaharjoittelujakson jälkeen. Nämä vasteet saattavat tehostaa lihasten kehittymiskapasiteettia.

Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten ja vanhojen miesten eroja voimaharjoittelun  vasteissa. Tämä tutkimus viittaa siihen, että lihasmassa kasvaa nuorilla vanhoja hieman enemmän voimaharjoittelun seurauksena. On selvää, että ikä kannattaa ottaa huomioon, kun laaditaan kullekin yksilölle optimaalista voimaharjoitteluohjelmaa. Mahdollisesti kaksi kertaa kunkin lihasryhmän kova harjoittaminen kuntosalilla viikossa useiden kuukausien ajan voi olla joillekin vanhemmille miehille suhteellisesti liian kova rasitus. Tämä on totta varsinkin jos proteiinin- ja energiansaanti on riittämätöntä.

Testosteronin reseptorien suhteen mielenkiintoinen havainto oli, että voimaharjoittelujakson aikainen androgeenireseptorin pitoisuuden muutos korreloi  merkitsevästi ja positiivisesti lihasten koon kasvun kanssa (lihassolukoko, rasvaton kehonpaino ja tendenssi myös lihaksen paksuudessa). Täten testosteronin reseptorien pitoisuuden muutoksella voi olla merkitystä lihasten koon kasvussa harjoittelun yhteydessä.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että voimaharjoittelu vaikuttaa sekä akuutisti että pitkällä aikavälillä useisiin lihasten kasvun kannalta sekä positiivisiin että negatiivisiin säätelijöihin. Proteiinin nauttimisella välittömästi ennen ja jälkeen voimaharjoituksen pystytään jossain määrin tehostamaan lihasten koon kasvua vaikuttamalla fysiologisiin ja molekyylibiologisiin vasteisiin. Tulokset rohkaisevat voimaharjoittelua harrastavia nauttimaan korkealaatuista proteiiniravintoa voimaharjoituksen yhteydessä.
 

Kansanterveyden haasteet hienosti esillä


***
Kansanterveyden haasteet,
eli Salve-tutkimusohjelma, on käynnistynyt. Salve-tutkimusohjelman avajaisseminaari pidettiin 30.-31.3.2009 Helsingissä Katajanokan Kasinolla. Ruokaa ja ravitsemusta käsitellään jatkossa monelta eri kantilta neljän vuoden ajan. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan jo vuonna 2010.

Mitä tutkitaan?
Tässä hankekokonaisuudessa halutaan tietää missä määrin merkittävillä kansansairauksilla, tuki- ja liikuntaelinsairauksilla sekä sydän- ja verisuonisairauksilla on samoja riskitekijöitä ja yhteistä alkuperää. Ylipainon, tupakoinnin ja stressin tiedetään olevan yhteydessä kumpaankin sairausryhmään.

Tutkimuksessa hyödynnetään aineenvaihdunnallisiin tekijöihin liittyvää tutkimustietoa ja tautimekanismeihin vaikuttavia geneettisiä tekijöitä. Tutkimusta johtaa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Eira Viikari-Juntura. Mukana ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Puolustusvoimat sekä yliopistoja Suomesta ja Alankomaista.

Ymmärrettävää terveystietoa riskiryhmille
Potilaan erityispiirteiden mukaan räätälöidyn elintapaohjauksen mahdollisuuksia hahmotetaan tutkimalla, miten ympäristötekijät kuten ruokavalio ennustavat ihmisen riskiä sairastua kansansairauksiin. Tutkimuksessa tällaisia sairauksia ovat metabolinen oireyhtymä, lihavuus, tyypin 2 diabetes sekä sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvät aineenvaihduntahäiriöt. Tavoitteena on avata sairauksia aiheuttavia perintötekijöiden ja aineenvaihdunnan mekanismeja molekyylitasolla.

Tutkimuksessa yhdistyvät biolääketiede, genetiikka, ravitsemustiede, informaatiotutkimus, epidemiologia ja laskennallinen lääketiede. Siinä käytetään laajaa aineistoa, jossa henkilöitä on seurattu koko elämänkaaren ajan sikiöstä aikuiseksi. Konsortiota johtaa professori Markku Savolainen Oulun yliopistosta.

Lähde: Ruokatiedon uutiset terveystoimittajille, 31.3.2009

VHH erityisruokavalioksi - tehdään yhdessä hankkeesta menestys!

*
Ylivoimainen enemmistö terveysblogini lukijoista haluaisi edistää vähähiilihydraattisen ruokavalion (VHH) sallimista erityisruokavaliona. Koulu- ja laitosruokailussa tämä merkitsisi maistuvan ja terveellisen VHH-ruokavaihtoehdon ilmestymistä esim. gluteenittoman ja laktoosittoman ruokavalion rinnalle.

Harvinaisen hienoa tukea ajatukselleni sain eilen (30.3.2009) Vuoden Mökkiläiseltä, pääjohtaja Pekka Puskalta. Yhtyneet Kuvalehdet teki meistä juttua toukokuussa 2009 ilmestyvään Terveydeksi -lehteen (Apteekkariliiton julkaisu). Keskustelussa kävi ilmi, että pääjohtaja Puska on valmis edistämään VHH-hankettani. Minun pitäisi tietenkin nyt hyppiä tasajalkaa onnesta, mutta taidan tyytyä maltillisempiin tuuletuksiin. Tiedän nimittäin, että edessä on kova urakka ennen kuin VHH on erityisruokavalion asemassa. Lisäksi tiedän, että tässä on hyvin vähän kyse vain minun hankkeestani. Annetaan kunnia kaikille niille jotka omilla tahoillaan ovat edistäneet ymmärrystämme VHH:sta. Hyppikää te tasajalkaa onnesta. Minä tyydyn kumartamaan teille nöyrän arvokkaasti. Tarvitsen runsaasti tukea jatkossa kaikilta teiltä. Eiköhän asia kuitenkin ole selvä: Emme luovuta ennen kuin me saamme tilata ravintolasta, koulu- ja laitosruokailusta ja esim. sairaalan keittiöstä VHH-ruokaa. Mahdollista erityisruokavaliota kysyttäessä meiltä voimme etsiä lomakkeelta ruudun missä lukee VHH, pistää siihen rastin ja saada sen mukaista ruokaa. Ehkä moni muukin haluaa syödä maistuvampaa ruokaa ja näitä piilokarppaajia löytyy runsaasti?

Professori Matti Uusitupaa aion myös kysyä tämän hankkeen edistäjäksi. Antoihan hän Suomen Akatemian keskustelutilaisuudessa 9.2.2009 erinomaisen esimerkin siitä mitä tällainen VHH-erityisruokavalio voisi sisältää: kalaa, omenaa, kasvisöljyä, leipää ja vettä. Tällaisessa ruokavaliossa on 16,7% hiilihydraatteja. Leivän voi tarvittaessa ehkä vaihtaa pähkinöihin- ja auringonkukansiemeniin.  

Terveydeksi!

Lue aiheeseen liittyen lisää tästä.

perjantaina, maaliskuuta 27, 2009

Yhden euron lounaita

**
Toisessa kommenttiketjussa
on käynnissä vilkas keskustelu edullisesta lounaasta. Erään leasingyhtiön palveluksessa oleva diplomi-insinööri Sami Uusitalo, on sitä mieltä, että vähähiilihydraattisella ruokavaliolla (VHH) voi lounastaa varsin edullisesti. Yleisesti väitetään, että VHH on niin kallis vaihtoehto. Olemme aiemmissa kirjoituksissa todenneet VHH-lounaan suojaravinteiden osalta täysin kilpailukykyiseksi, jopa paremmaksi, kuin valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) suosittelema ravitsemussuositus lautasmalleineen.

Asian yleisen kiinnostavuuden takia, pyytäisin tämän vaatimattoman blogini lukijoita suunnittelemaan erilaisia 1 euron lounaita. Tehkää lounaista sellaisia, että ne vastaavat energiamäärältään noin 500-600 kcal. Laskekaa lounaan hinta ja pyrkikää siis 1 euron tuntumaan. Jos noudatatte jotain tiettyä dieettivaihtoehtoa, voitte myös sen mainita. Tämä ei ole mikään kilpailu! Lähinnä toivon rakentavaa keskustelua lounasvaihtoehdoista. Voitte myös osallistua pelkästään keskusteluun jättämättä mitään lounasvaihtoehtoa. 

Sami Uusitalo on malliksi suunnitellut tämän VHH -lounaan:

Munakas+vihanneksia:

120 g kananmunaa 0,3 €
20 g turunmaa kermajuustoa 0,25 €
30 g sian silava 0,15 €
25 g nakkia 0,15 €
50 g lanttua 0,05 €
10 g cashew pähkinä 0,09 €

hinta: 0,99 €
tiedot: (paino/energiaa/prot./hiilihydr./rasvaa): 255 g / 501.2 kcal / 23% / 4% / 73%) 


Saanko nähdä sinun 600 kcal lounaasi, joka maksaa noin 1 euron?

torstaina, maaliskuuta 26, 2009

Viisi minuuttia terveysvalistuksesta

**
Kirjoitettu 25.3.2009. Päivitys 26.3.2009. Tsiikaa tämän kirjoituksen reipasta kommentointia!

Ihmisten terveyttä ja ravitsemusta
koskevat asiat ovat tosi monimutkaisia. On vaikea löytää jotain yksittäisiä terveystekijöitä, jotka meille kaikille olisivat joko hyödyksi tai vahingoksi. Harvoin terveysseikat ovat mustavalkoisia, joko hyviä tai pahoja. Lisäksi me olemme niin erilaisia. Väestötasolla toteutetut projektit eivät välttämättä suoraan hyödytä yksittäistä ihmistä. 

Terveysvalistus ei välttämättä kohtaa valistuksen tarpeessa olevia. Tämä näkyy esimerkiksi minun vaatimattomassa valistustyössäni, että laihdutusluennoille ei välttämättä hakeudu pullukoita suurin määrin, vaan valistusta ovat kuuntelemassa lähes normaalipainoiset ihmiset. Lääkärit ja kollegat kertovat samoista havainnoista. Toivon tietenkin aina voivani puhua otolliselle kohderyhmälle.

Terveysasiat ovat mutkikkaita ja varsin hankalaa on opastaa ihmisiä oikean ja terveellisen ravitsemuksen pariin. Joku välttää kasvirasvoja, tykkää maitorasvoista ja rasvaisista pihveistä, käyttää niitä runsaasti ja elää pitkän ja terveen elämän. Mikä minä olen tästä häntä kasvirasvojen ja kevyempien ratkaisujen pariin houkuttelemaan? Näyttöä on siitä, että jotkut hyötyvät ravintorasvojen maltillisesta ja monipuolisesta lisäämisestä. Pohjois-Karjala-projektin valistusviesti ravintorasvojen osalta on niin syvällä alitajunnassamme, että päinvastaisten ajatuskuvioiden esittämistä pidetään epäsopivana. Väitetään, että jotkut saavat maitorasvojen ja eläinrasvojen vähäisestäkin käytöstä aikaiseksi korkean kolesterolin ja mahdollisesti kuolla kupsahtavat ennen aikojaan. Jos nyt korkeaan kolesteroliin voi kuolla. Siitäkin kiistellään kuten monesta muusta terveystekijästä.

Tällä hetkellä julistetaan mediassa taas sota punaista lihaa vastaan. Jäitä taitaa olla hyvä pistää hattuun! Tilastoja tutkimalla on mukamas selvitetty, että punaista lihaa paljon syövät kuolevat aikaisemmin kuin valkoista lihaa syövät. Rohkenen epäillä moisia rohkeita väitteitä. En minä olisi niin varma asiasta, että punainen tappaa. Joillekin ihmisille saattaa punainen liha tuoda terveyden avaimet. Varsinkin urheilijat hyötynevät punaisen lihan syönnistä.

Terveyttä lienee parasta pitää yllä lopettamalla tupakointi, juomalla hyvin vähäisiä määriä alkoholia, liikkumalla säännöllisesti, välttämällä stressiä, nauttimalla riittävästi puhdasta vettä ja huolehtimalla siitä, että syö monipuolisesti ruokaa niin paljon kuin tuntuu hyvältä. Jos ylipainoa on kertynyt runsaasti lienee hyvä pyrkiä laihduttamaan. Tämän toteuttamiseksi löytyy tavattoman suuri määrä erilaisia laihdutusdieettejä, jotka joko toimivat tai sitten eivät. Vaikeutena on säilyttää saavutettu laihdutustulos. Omien asiakkaitteni ja ystävieni havainnot ja käyttökokemukset puhuvat sen puolesta, että liikkumalla tosi paljon voi pysyä hoikkana. Hyviä tuloksia on myös saatu vähäisemmällä hiilihydraattien nauttimisella (Hys hys –dieetti).

Ihmisten terveyttä tutkivan tiedeyhteisön olisi hyvä pitäytyä sellaisessa strategiassa, että etsitään terveyttä ikään kuin hakisimme valkoista lumikkoa lumen seasta, emmekä sitä millään löydä. Ehkä sitä lumikkoa ei edes ole olemassa, mutta jatketaan etsimistä.

Huonommin käy jos tiedemies etsittyään valkoista lumikkoa lumen seasta, kuvittelee löytäneensä sen ja rakentaa koko johtajuutensa sen varaan, että hän on ehkä löytänyt vikkelän lumikon lumen seasta.

Etsikäämme avoimin mielin terveyttä edistäviä seikkoja. Toivokaamme ettemme juutu jonkun yksittäisen selitysmallin varaan. Elämässä mukavampaa on se matkalla olo. Tulee sitten missä elämän hankkeessa tahansa perille, niin siihen se ilo tahtoo loppua. Perillä oleminen on tylsää. Terveysasioissa on hyvä olla matkalla koko ajan ja matkaraportit kannattaa kirjoittaa aika yleiseen sävyyn.

Tässä Viisi minuuttia -sarjassani on aiemmin ilmestynyt nämä kirjoitukset:

Kevät toi hyviä uutisia Ruotsista

**
Kevät toi, kevät toi muurarin
, kevät toi, kevät toi maalarin, kevät toi rakennuksille hanslankarin ja rannoille hampparin.

Otetaan varaslähtö kevääseen ja luonnon heräämiseen pitkästä talvihorroksesta. On nimittäin tullut sähköpostiini aivan ihana terveysselvitys Ruotsista. Kyseessä on Folkhälsorapport 2009, jonka julkaisee Socialstyrelsen (vastaa ehkä meidän Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitostamme). Tässä Tukholman murteella kirjoitetussa raportissa on 452 sivua ja enimmäkseen todella paljon iloista kerrottavaa. Voin halukkaille lähettää raportin. Ilmoittakaa sähköpostiosoite minne raportin voi lähettää.

Iloiset asiat
Ruotsalaiset elävät yhä vanhemmiksi. Syynä on vähentynyt kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin. Kuolleisuus sydäninfarktiin on lähes puoliintunut viimeisten 20 vuoden aikana ja halvaantumiskuolemat ovat samana aikana vähentyneet kolmanneksella. Tämä johtuu pääosin parantuneista hoitomenetelmistä. Sydänkohtauksen saaneet jäävät useammin henkiin. Ruotsalaiset tupakoivat vähemmän, veren rasvaprofiilit jatkavat myönteistä kehitystään ja verenpaineongelmat ovat vähentyneet. 

Ruotsissa on elämäntavoissa tapahtunut paljon myönteistä. Lasten ylipaino lisääntyi kovasti 1980-luvulta lähtien. Lasten ylipainoisuuden kasvu on kuitenkin ihan viime vuosina tasaantunut. Lapset syövät terveellisemmin: enemmän vihanneksia ja hedelmiä, vähemmän makeisia ja limsaa. Myös aikuisten ylipaino ja lihavuus on vähentynyt. Kasvu oli rankinta 1990-luvulla, mutta mentäessä 2000-luvulle ei enää lihottu yhtä pahasti ja aivan viime vuosina kasvukäyrät onneksi osoittavat täysin tasaantuneensa ja odotetaan lihomisen kääntyvän laskuun. Ensimmäistä kertaa pitkiin, pitkiin aikoihin ihmisten energiansaanti on vähentynyt. Kummallista kylläkin ravintorasvojen kulutus on noussut! Aikuistyypin diabetes (T2DM) ei ole kovinkaan suuri ongelma Ruotsissa, saamme myös lukea!

Surulliset asiat
Valitettavasti syöpäkuolleisuus ei osoita laantumisen merkkejä. Miehillä keuhkosyöpä on edelleen jonkin verran vähentynyt, mutta sen sijaan naisilla tämä syöpämuoto on lisääntynyt ja kuolleisuus rintasyöpään ei kovin paljon ole vähentynyt. Ero hyvin toimeen tulevien ja huonoimmassa asemassa olevien välillä on kasvanut entisestään. Korkea sosiaalinen asema ennustaa pitkää ikää, köyhyys vie hautaan nopeammin.

Liikkumattomuus on suuri ongelma myös Ruotsissa. Liikunnan terveysvaikutuksien esilletuontiin on edelleen aihetta. 

Lähde: Folkhälsorapport 2009

tiistaina, maaliskuuta 24, 2009

Rapakuntoisesta raamikkaaksi on Petri Virtasen menestystarina

**
Iltalehdessä on tänään (24.3.2009) Petri Virtasen tarina. Lukekaa tarina lehdestä. Huomatkaa erityisesti tämä kohta:

Ruokavalio muuttui täysin. Hiilihydraatit jäivät pois lähes kokonaan. Perunan, pastan ja riisin Virtanen korvasi salaatilla tai vihanneksilla. Aamiaiseksi hän nautti kalkkunaleikkelemunakkaan salaatilla ja välipalaksi aamu- ja iltapäivisin proteiinijuoman. Lounaaksi ja päivälliseksi hän söi kanaa, kalaa tai jauhelihaa salaatilla. Illalla harjoittelun jälkeen hän palkitsi itsensä maitoon sekoitetulla hiilihydraattijuomalla.

- Ensimmäiset kaksi viikkoa tuntui, että kuolema tulee ja nälkään nääntyy. Kroppa tottui nopeasti uuteen ruokavalioon ja paino lähti putoamaan huimaa vauhtia. Kun totuin näläntunteeseen ja näin painon putoavan, sain lisäpuhtia jatkamiseen.

Ensimmäisinä viikkoina paino putosi kilokaupalla. Konsultin asiakkaatkin oppivat nopeasti, että palaveripullaa oli turha tarjota laihdutuskuurilaiselle. Ravintolalounailla tilattiin pihvit salaatilla. Virtanen kertoo olleensa ehdottoman tarkka ohjelman noudattamisessa.

maanantaina, maaliskuuta 23, 2009

Kouluruoka herättää tunteita Tampereella

*
Kirjoitettu 22.3.2009, päivityksiä 23.9.2009

Tämä kirjoitus on johtanut vlkkaaseen keskusteluun!

Aamulehti kirjoittaa 22.3.2009 (paperilehdessä päivää aikaisemmin) Tampereen Aterian kouluruokaan kohdistuvista järjettömistä säästötoimenpiteistä. Myös 20.3.2009 on Aamulehdessä kirjoitus säästötoimenpiteistä. Tampereella aiotaan kouluissa nimittäin lisätä puuro- ja keittopäiviä sekä jättää yhtenä viikonpäivänä salaatit ja raasteet kokonaan pois. Lapsilta otetaan pois tuore leipä. Lapsia ei enää pidetä joka päivä Raasteen tiellä. Lapsilta otetaan pois liharuoka. Makkara tule täyslihan tilalle. Vedotaan säästösyihin. Koululaiset uhkaavat jo järeillä vastatoimilla (mm. syömälakolla).

Tässä muutamia kommentteja Aamulehdestä
Törkeätä! Monelle vähäosaisen lapselle tämä on ainoa kunnon ateria päivässä. Kaikilla ei ole varaa ostaa kunnon lihaa saati sitten kasviksia.
Tämän on ihan pakko olla vitsi?
Jos byrokraatit eivät pysty tarjoamaan lapsille asiallista ravintoa, olisi parempi siirtyä kokonaan eväisiin. Jo nyt lapset tulevat usein nälkäisinä kotiin riittämättömän (mm. puuropäivät) ja huonolaatuisen ruuan takia, entä jatkossa?
Hauskintahan tässä on se että Tampereen Aterialla on juuri menossa lautasmallikampanja kouluissa. Huonosti käy oikean lautasmallin täyttäminen koulussa kun salaattikin viedään. Kiitti näistä.
Tällainen "säästö" tulee vielä kalliiksi.
Kasvavat lapset tarvitsevat moninpuolista ruokaa eikä tällainen säästö ole hyväksi heille.
Lasten kunnon ruoka on kyllä täydellisen väärä säästökohde.
Nyt viedään leipäkin lasten suusta! Jos ihmisillä olisi vielä hampaissa kultapaikkoja, niin kaipa nekin kaivettaisiin kohta porvareiden ja vihreiden pohjattoman kassan katteeksi!
Tällaisesta ei ole varaa säästää! AIVAN NAURETTAVAA! Kouluruoan on juuri tarkoitus olla terveellistä ja lapselle edes yksi kunnon ateria päivässä! Makkaraa, keittoa ja puuroa. Niilläkö kasvava lapsi sitten elää?
PÄÄTTÄJÄT HALOO!!!! Syökää itse makkaraa, keittoa ja puuroa ja katsokaan, jaksatteko sillä?!
Koko ajan ollaan paasaamassa suomalaisten ruokailutottumuksista. Ruokailutottumukset opitaan peruskouluvaiheessa ja osa tottumuksista tulee koulusta. Nyt kun viedään pois vihannekset ja salaatit sekä leivät, mitä jäljelle jää: Jauhot makkarat. No tämähän vain tarkoittaa sitä että Mäkkärin ja Hesen ovet käyvtä päivällä taajempaan tahtiin kun kouluruuan tehot eivät riitä iltapäivään asti.
Lapsista, vanhuksista ja sairaistahan ne säästöt löytyvät.
Tampereen Aterian matematiikka on aina ihmetyttänyt kun on heidän kanssaan asioinut. Puhdasta vedätystä sanon minä.
Aivan käsittämättömiä päätöksiä jälleen kerran säästötoimenpiteissä koskien kouluruuan tason laskemista.
Eikö päättäjillä ole muunlaista keinoa säästön keinoa, kuin heikentää lasten ruokailusta.
Kasvava lapsi tarvitsee ruokaa. Meillä syödään aamu- ja iltapuurot sekä yksi lämmin ateria joka arkipäivä. Koulussa syödään. Ja aina on huutava nälkä kotiin tultaessa. Klo 15.00 päivinä on pojalla eväsleipä ja tytöllä hedelmää. Silti näinäkin huudetaan ruokaa jo ovelta. Onko tämä paluuta meidän mummin aikoihin, jolloin todellakin kannettiin evästä mukana sen puuron tai vellin lisäksi, jonka kunta kustansi.
Makkaraa päiväkotiin? Todellako? Ehdotan että laitatte arvot järjestykseen ja hoidetaan homma halvemmalla! Antamalla päiväkodissa ja koulussa oleville lapsille kelvollista halpaa mahdollista evästä, että äidit voi hyvällä omallatunnolla ja mielellä käydä töissäsä.
Todella härskiä! Miten tämmöistä voidaan edes ehdottaa? Hävetkää päättäjät! Viedä nyt lapsilta kunnon ruoka, koettakaapa itse pärjätä samoilla eväillä. Kyllä kasvavien lasten pitää saada tarpeeksi terveellistä ruokaa. Hävetkää!
Ruoan huonontamisen sijasta tulisi miettiä aivan uusia keinoja. Kyllä lasten terveellisestä ruokailusta vastaa ensisijaisesti vanhemmat kotona eivät kunnat ja koulut. Kunnollinen aamupala on päivän tärkein ateria ja sen jälkeen iltapäivällä tai illalla nautittava päivällinen. Lämpimästä perusruoasta kouluissa voisi luopua kokonaan ja korvata sen pienellä kylmällä lounaspaketilla, joka jaetaan oppilaille. Paketissa voisi olla vaikka mainoksia, joista on saatu sponsorirahaa. Kylmä ateria varmasti maistuisi paremmalle kuin mauttomat puurot ja näkkileipä. Jos joku oppilas haluaisi kunnollisen lämpimän ruoan, niin siitä luonnollisesti maksettaisiin 2-4 euroa. Kyllä vanhemmilta löytyy rahaa lapsien ruokailuun, kun jättävät muutamat oluen ostot väliin. Toinen keino on ottaa käyttöön lukukausimaksut, joilla katetaan menoja.
Johan on törkeää. Ei tällä tavalla mitään säästetä - ainakaan pitkällä tähtäimellä. Lasten pitää saada kunnon ruokaa. Jos kunnon ruokaa ei ole tarjolla, niin se voidaan helposti kuitata pikaruualla tai eineksillä koulupäivän jälkeen. Se tulee vielä kostautumaan tulevaisuudessa.
Onpa lyhytnäköistä. Juuri kun meille on opetettu ravinnon suorasta korrelaatiosta terveyteen. Tämäkin säästö näkyy lisääntyvinä kuluina vuosien päästä terveydenhuollossa.
Aika älyvapaata toimintaa. Jos rahoista on pulaa, niin lasten ruoka ei ole oikea paikka joustaa. Terveellistä ja täyttävää ruokaa lasten ja nuorten lautasille ja lasku budjetin ylittävästä osuudesta vanhemmille. Vähävaraisille alennettu maksu.
Nyt pitää nousta vastarintaan ja saada järki käteen! Lapset ja heidän ruokailunsa ei ole tapa säästää!Ja tähän hyvinvointivaltioon pääministerimmekin pyysi lapsia tekemään..tässäkö kiitos!?! Tamperelaiset päätttäjät herätkää!
Käsittämätöntä!!! Miten on mahdollista että taantumaa "torjutaan" lasten hyvinvoinnin kustannuksella? Eikö todellakaan ole mitään muuta mahdollisuuta kuin ottaa se raha sieltä mistä se helpoiten saadaan, lapsilta? Vertaus tikkarin viemisestä on enemmän kuin osuva. Olen erittäin pettynyt, tällaista ratkaisua on huono perustella yhtään millään.
Hämmästyttää, että joku kehtaa edes ehdottaa kouluruoan poistamista tai maksulliseksi laittamista. Kyllä ne säästökohteet on ihan jossain muualla, johtoportaassa, niin kuin moni on jo todennutkin! Kouluruoka on hyvin monelle lapselle ja nuorelle päivän pelastus, koska ilman sitä virta loppuu. Suomalaisista loppupeleissä aika moni ja etenkin nuoret ja lapsiperheet elää hyvinkin pienellä rahalla eikä ruokaan ole laskujen jälkeen jäljellä oikein mitään. vaikka sitä rahaa ei ainoaankaan olueen tunkisi! On se kumma, että osataan olla niin itsekkäitä ja kylmiä nykyään, ne joilla menee hyvin tuijottaa vain sitä omaa napaansa...
Kouluruuasta ei ole todellakaan varaa tai mahdollisuutta leikata. Itse en ole koulussa syönyt vuosiin ja minulla ei ole omia lapsia, mutta tämä on väärä säästökohde. Opetusalalla työskentelevät tuttavani tietävät Tampereella tapauksia joissa lapsen ainoa kunnon ateria on se jonka hän koulussa syö. Onko siis tästäkin nipistettävä?
Tampereen aterialta heti pois kouluruokien monopoliasema ja joku muu ruoan toimittajaksi.


Ihmettelen kovasti mitä tässä säästetään? Säästö kouluruoassa näkyy kovempana sairasteluna viimeistään aikuisiässä. Jos kouluruoassa tingitään se näkyy sairasteluna, lihavuuteena (!) ja levottomuutena. Koululaisten nälkä ei lähde ehdotetuilla puuroilla, keitoilla ja makkaroilla. Monelle koululaiselle (ja opettajalle) kouluruoka saattaa olla päivän ainoa lämmin ateria. Kovin kevyt koululounas tuo koululaiselle jo iltapäivällä karmean nälän, jota sitten tyydytetään kioski- ja pikaruoalla sekä limsaa ja karkkia juoden. Kotona koululaista odottaa mahdollisesti sipsipussi ja mikrossa lämmitettävä valmispizza. Karmeasta nälästä johtuen syödään mitä sattuu.

Älkää nyt suuttuko koululaiset, opettajat ja te muut kouluruoan varassa elävät, jos minäkin yllytän teidät syömälakkoon ja Tampereen Aterian lähettämät laskut voi jättää maksamatta jos homma ei muutu. Tampereen poliitikkoja ja luottamushenkilöitä kannattaa asian johdosta hiillostaa. Kyse on siitä, mitä Tampereen kaupunki ruokapalvelujen ostajana haluaa. Suostuuko kaupunki tosiaan siihen, että kasvuikäisten ruuista leikataan se vähäinenkin terveellisyys pois? Ystäväni diplomi-insinööri pitää näitä älyttömiä ravitsemusratkaisuja kansanmurhana. Yhdyn ystäväni käsitykseen erityisesti kouluruoan suhteen.

Lukekaa otteita Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokaa koskevista ravitsemussuosituksista (Kouluruokailusuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 16 s., Helsinki, 2008):

Kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluaikaisen ruokailun tarkoituksena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Hyvin suunniteltu ja rytmitetty kouluruokailu ja ateriat, jotka oppilaat myös säännöllisesti syövät, ylläpitävät oppilaan työvireyttä koulupäivän aikana ja vähentävät levottomuutta oppitunneilla.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että jokainen oppilas syö kouluaterian päivittäin, sellaisena kokonaisuutena kuin se on suunniteltu. Tutkimusten mukaan suurin osa kouluravintoloissa ruokailevista syö pääruokaa, mutta moni jättää aterian muita osia syömättä. Lisäksi epäterveellisten välipalojen syöminen on yleistä, mikä näkyy varsinkin ylipainon lisääntymisenä ja suun terveyden heikkenemisenä.
Kouluruokailuun panostaminen on kannattavaa investointia tulevaisuuteen ja tuo säästöjä myöhemmin. Ravitsemuksellisesti täysipainoiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi suunniteltu kouluaikainen ruokailu edistää terveellisten ruokatottumusten sisäistämistä. Lapsuudessa ja nuoruudessa opitut hyvät syömistottumukset ennaltaehkäisevät monia terveysongelmia ja vähentävät näin kunnan terveysmenoja tulevaisuudessa.
Kunnan tulee osoittaa riittävät taloudelliset ja henkilöstön määrään liittyvät resurssit kouluruokailun toteuttamiseksi täysipainoisesti, tarkoituksenmukaisesti ja ohjatusti.
Kouluruokailun järjestämisestä säädetään opetuslaeissa: Perusopetuslaki 628/1998, 31§, Lukiolaki 629/1998, 28§ ja Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 37§. Lainsäädäntö takaa maksuttoman päivittäisen aterian esi- ja perusopetuksesta lähtien toisen asteen opintojen loppuun. Perusopetuslaissa todetaan lisäksi, että ”opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen ateria”.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 velvoittavat kuntia määrittelemään  paikallisesti kouluruokailun järjestämisen keskeiset periaatteet osana koulun oppilashuoltoa sekä kouluruokailuun liittyvät terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet.
Kouluruokailun käytännön toteutus on kuntien ja koulujen itsenäisesti päättämää ja järjestämää. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat valtion ravitsemusneuvottelukunnan  ravitsemussuositukset.
  
Mitä mieltä olette: toteutuvatko Tampereella opetuslaeissa ilmoitetut kouluruokailun säädökset? Mikä on tilanne muualla Suomessa?

Lukekaa tarvittaessa tämä aiempi kirjoitukseni.  

tiistaina, maaliskuuta 17, 2009

Terveysruokaa Suomesta

**
Perinteiset suomalaiset ruoat ovat saamassa niille kuuluvan arvostuksen. Ja nyt en tarkoita ruoalla mitään ravitsemuksellisesti köyhiä einesviritelmiä tai kelvottomia kevyttuotteita vaan kunnon suomalaista ruokaa: loimulohta, hirvenlihaa, poroa, metsämarjoja, lihapullia, silliä jne. Pitkä harharetki on päättymässä toiveikkaaseen paluun juurillemme. Unohda kaikenlaiset villit trendituotteet ja karmeat kotkotukset! Panosta sen sijaan niihin ruokiin joihin olemme tottuneet Suomen oloissa. Tässä kaksi esimerkkiä suomalaisesta terveysruoasta:

1) Visa Nurmi Suomen Turuust' kirjoittaa 14.3.2009 siitä miten Suomi-ruoka on ollut esillä Amerikassa. Amerikkalainen ABC-uutispalvelu on vieraillut Suomen Lapissa, tarkemmin sanottuna Kemissä. Perjantaiaamun ABC:n aamutelevisiossa (13.3.2009) esiteltiin Kemin lumilinnaa, mieskuoro Huutajia ja, mitä kummaa, suomalaista ruokaa, loimulohta ja poroa. Mutta eihän se ketään Suomessa ole kiinnostanut. Ei etu- eikä jälkikäteen tiedottaa.

Virallisessa ruokatiedotuksessamme (Ruokatieto) pinnalla kun ovat salmonellatilanteemme ja erilaiset kiinnostavat kysymykset vaikkapa possunkasvatukseen liittyen. Herätys! huutaa Visa.

Katsokaa ABC:n aamutelevision ruokaosuus tästä

2) Porosta ja marjoista puuhataan uutta skandinaavista terveysruokaa! Tästä asiasta kirjoittaa eilinen (16.3.2009) Iltalehti seuraavasti (tässä vain lyhennelmä):

Skandinaavinen ruoka voittaa terveydessään välimerelliset herkut, kertoo Daily Mail.

Puolukka ja poronliha ovat terveellistä pohjoismaista ruokaa.
Unohda oliviit ja aurinkokuivatut tomaatit ja nauti silliä ja lihapullia, Daily Mail kirjoittaa.

Välimerellistä ruokavaliota on usein kehuttu terveelliseksi, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan skandinaavinen ruoka voikin olla parempi vaihtoehto. Tutkijat uskovat erityisesti poronlihan ja marjojen terveellisyyteen.

Tanskalainen professori Arne Astrup on kehittämässä pohjoismaista dieettiä, johon kuuluu Pohjois-Eurooppalaisia herkkuja. Dieettiin kuuluvat tuotteet ovat helposti kasvatettavia raaka-aineita, joita voi viljellä myös kylmemmässä ilmastossa.

Lakka, mustikka, puolukka, ruusukaali, muut kaalit, silli, lohi, hirvenliha, poronliha ja taimen sopivat pohjoismaiseen dieettiin. Tutkijan mukaan pohjois-eurooppalaisten on vaikeaa pitäytyä Välimeren ruokavaliossa, jossa ei syödä juurikaan punaista lihaa.


Kommentoikaa!

perjantaina, maaliskuuta 13, 2009

Lihavuutta hoidettava potilaalle sopivalla tavalla

**
Ystäväni diplomi-insinööri Sami Uusitalo
on tehnyt adressin todella tärkeästä asiasta: Lihavuutta hoidettava potilaalle sopivalla tavalla. Käykää allekirjoittamassa adressi jos olette samaa mieltä Samin kanssa näistä asioista: 

Olen yksi niistä lukuisista suomalaisista, jotka kokevat tulleensa väärin hoidetuksi terveysviranomaisten taholta ylipainoon liittyen. Yli vuosikymmenen ajan yritin toteuttaa painonpudotusta rajoittamalla rasvan saantia. Tuloksena oli lähes kolmenkymmenen kilon painonnousu.

Kun aloitin rajoittamaan ruokavaliossani hiilihydraatteja painoni putosi ja olen nyt 20 kg kevyempi kuin pahimmillaan.

Lukuisia suomalaisia, lapsia ja vanhempia hoidetaan väärin ravitsemusterapeuttien, terveydenhoitajien ja lääkäreiden toimesta.

Alan viranomaisten on kerrottava myös hiilihydraattien rajoittamisen tuomista eduista painonhallintaan. Samoin joukkoruokailuun: päiväkodit, koulut, sairaalat jne. on saatava mahdollisuus käyttää myös täysrasvaisia tuotteita. Tämä tarkoittaa esim. täysmaidon ja voin palauttamista kouluruokailuun.

Kyse on demokratiasta. Koko kansaa ei saa pakottaa "kevyt linjalle",koska se nostaa hiilihydraattien saannin liian korkeaksi. Tämä puolestaan johtaa lukuisilla ihmisillä ikuiseen nälän tunteen noidankehään, lihomiseen ja aikuisiän diabetekseen.

Eiköhän, Sami, pistetä tavoitteeksi puoli miljoonaa allekirjoitusta! Ihan kuin siinä kuuluisassa suuressa adressissa

tiistaina, maaliskuuta 10, 2009

Sokeri ei ole kovinkaan terveellistä

**
Tiedemiehiä kiinnostaa ihmisen elinikä ja terveys kiihtyvällä vauhdilla. Yksi kiehtovimpia havaintoja on, että energianrajoitus, eli suomeksi sanottuna nälässä eläminen, lisää monien eläinten elinikää. Mahdollisesti myös ihminen elää pitempään pienessä nälässä. Matkalla pitkään ikään ja terveyteen on monta kankea kaskessa. Olisiko hyvä elää koko ajan pienessä nälässä? Onko energiapitoinen sokeri myrkkyä eläimille ja ihmisellekin?

Sokeri on myrkkyä ainakin jos on uskomista tuoretta kanadalaistutkimusta, joka julkaistiin tiedelehdessä PLoS Genetics. Yksi asia on varma: Jos ihminen tai eläin saa liian paljon energiaa, tapahtuu lihominen ja sen on todistetusti todettu aiheuttaneen eliniän odotteen alentumista. Kanadalaistutkijat vievät ajatuksen vielä pidemmälle: jos energiaylimäärä otetaan sokerista, siitä on erittäin suurta haittaa terveydelle ja pitkää ikää on turha odottaa!

Miten kanadalaistutkijat ovat päätyneet tähän hätkähdyttävään löydökseen, että sokeri on myrkkyä? Tähän asti sokerin haitallisuudelle on haettu selitystä sen aiheuttamasta suuremmasta hapetusstressistä yksittäisille soluille. Soluihin kerääntyy sokerin hajoamistuotteita ja solun elinikä laskee. Tulokset ovat jossain määrin ristiriitaisia. Kanadalaistutkijat ovat nyt löytäneet aivan uuden selityksen sokerin tuhovaikutuksille: Solujen herkkyys reagoida sokeriin (glukoosiin) on se suurin ongelma!

Kun tiedemiehet poistivat hiivasoluista sen geenin, joka tunnistaa glukoosimolekyylejä ja mahdollistaa näin normaalin glukoosin käytön energiaksi, solut elivät paljon pitempään. Solut joutuivat turvautumaan "varareitteihin" energiansaannissaan, eli ottamaan energiaa rasvoista ja proteiineista. Itse asiassa ne hiivasolut, joille ei geenin poiston takia suotu mahdollisuutta elää sokerienergialla, elivät yhtä pitkään kuin energiarajoituksessa olevat solut. Sokeri on soluille hyvää energiaa, mutta liika on liikaa: Jos geenimuunnelluille hiivasoluille syötettiin huomattavan paljon liikaa glukoosia, solut myös vanhentuivat nopeammin, vaikka eivät pystyneetkään hyödyntämään sokerienergiaa. Tiedemiesten mukaan hiivasolujen toiminta on aivan samanlaista kuin ihmistenkin solujen.

Professori Luis Rokeach, Montrealin yliopiston biokemian laitokselta, johti tätä tutkimusta. Hän sanoo Medical News Today -tiedekanavan haastattelussa, että tutkimusnäyttö voi johtaa hoitomenetelmiin, joilla on merkitystä iäkkäillä henkilöillä. Hän suosittelee iäkkäille henkilöille maltillisempaa sokerinkäyttöä, sillä solujen mukautumiskyky heikkenee ikääntyessä. 

Lähde: Antoine E. Roux, Alexandre Leroux, Manal A. Alaamery, Charles S. Hoffman, Pascal Chartrand, Gerardo Ferbeyre ja Luis A. Rokeach. Pro-Aging Effects of Glucose Signaling through a G Protein-Coupled Glucose Receptor in Fission Yeast. DOI:10.1371/journal.pgen.1000408, 
PMID:19266076, PLoS Genetics, 2009.

Mitähän tästä tutkimuksesta pitäisi ajatella?

maanantaina, maaliskuuta 09, 2009

Aivoviikko alkoi

**
Tänään (9.3.2009) alkaneella aivoviikolla
muistutetaan, että Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä, joiden elämää koskettaa jokin neurologinen sairaus tai vamma. Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteisenä tavoitteena on edistää heidän hyvää elämäänsä. Hyvinvointia edistävä tekijä voisi olla henkilökohtainen avustaja.

Syksyllä, tarkemmin sanottuna 1. syyskuuta 2009 alkaen, henkilökohtaisesta avusta tulee kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden alainen palvelu. Henkilökohtaiseen apuun ovat tällöin oikeutettuja sellaiset pitkäaikaissairaat ja vammaiset ihmiset, jotka tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti apua pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan, työstään ja opiskelustaan sekä voidakseen harrastaa, osallistua yhteiskunnallisiin toimintoihin ja ylläpitääkseen sosiaalisia suhteitaan. Vamma tai sairaus katsotaan pitkäaikaiseksi myös tilanteissa, joissa sen aiheuttamat rajoitukset henkilön toimintakyvylle vaihtelevat.

Neurologiset vammaisjärjestöt korostavat, että henkilökohtaisen avun järjestämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota neurologisten sairauksien ja vammojen erityispiirteisiin, joita ovat muun muassa neuropsykologiset oireet (mm. näkökenttäpuutokset, häiriöt kielellisissä kyvyissä, hahmotuksessa ja muistissa, käyttäytymisen ja tunne-elämän muutokset). Ne voivat aiheuttaa vaikeuksia itsensä tai kodin hoitoon liittyvissä tehtävissä tai liikkumisvaikeuksia. Häiriöistä voi seurata vaaratilanteita niin kotona kuin liikenteessäkin.

Aivoviikko koskettaa minua tällä kertaa erityisen paljon, sillä hyvä ystäväni menehtyi äskettäin aivosyöpään.

Lähde: Suomen lääkärilehti, 9.3.2009

Varusmiehet Raasteen tielle!

**
Kasvissota alkuun varuskunnissa

Huomio! Katse oikeaan asiaan päin!
Pirjo Toikkanen Kotimaiset Kasvikset ry:stä lähetti mainion kirjeen. Heidän yhdistyksensä on lähtenyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pyynnöstä ilolla mukaan VARU-yhteishankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä varusmiesten kasvisten syöntiä.

Lepo!
Varusmiesten ravitsemusta, terveyden riskitekijöitä ja terveystajua selvittäneen tutkimuksen mukaan palvelukseen astuvista nuorista miehistä ilmoitti vain viisi prosenttia syövänsä päivittäin hedelmiä ja marjoja, kahdeksan prosenttia tuoreita vihanneksia ja yksi prosentti kypsennettyjä vihanneksia.

Puolustusvoimaa kasviksilla!
Varusmiesten kasvisten käytön lisäämishaaste on kova, mutta siihen voivat vastata varusmiehet itse valitsemalla lautasilleen päivä päivältä enemmän kasviksia. Viesti Puoli kiloa päivässä räätälöitiin sellaiseen muotoon, että sen uskotaan puhuttelevan varuskuntien muonituskeskuksissa ja sotilaskodeissa asioivia.

Kampanjasivuille - taakse poistu!
KASVISota-kampanja käynnistyy tänään (9.3.2009) pilottina Panssariprikaatissa ja Kainuun prikaatissa. Tiedote ja kuvamateriaalia löytyy tästä.

Asento!

sunnuntaina, maaliskuuta 08, 2009

Laihduta menettämättä lihaksiasi

**
Amerikkalaistutkimuksessa on tarkasteltu
miten energiavajeeseen perustuvassa koesarjassa pienikin proteiinin lisäys, auttaa painonhallinnassa, laihdutusmotivaation ylläpidossa ja veren rasva-arvojen säilymisessä hyvinä.

Laihdutusryhmissä oli kaiken kaikkiaan 130 ihmistä. He olivat keskimäärin 45 vuoden ikäisiä ja heillä oli huomattavaa ylipainoa (BMI keskim. 32,6). Heidät oli jaettu kahteen ryhmään toteuttamaan vuoden verran jatkuvaa laihdutusprojektia. Heille oli laadittu ruokavaliosuositukset, joilla päästiin 500 kcal energiavajeeseen päivää kohti. Nälkä siinä tahtoo tulla noin kovassa energiavajeessa. Energiaravintoaineiden jakaumissa oli pientä eroa ryhmien välillä:

Ryhmä / hiilihydraatit % / proteiinit % / rasva %
Numero 1 / 40 / 30 / 30
Numero 2 / 55 / 15 / 30

Ryhmä 2 noudatti Amerikan maatalousministeriön USDA:n ravitsemussuosituksia ja Ryhmä 1 kaksinkertaisti proteiinin saannin hiilihydraattien kustannuksella. Molemmat ryhmät käyttivät hyvin maltillisesti rasvoja.

Laihtuminen oli suunnilleen yhtä suurta molemmissa ryhmissä neljän ensimmäisen kuukauden aikana (ryhmä 1 laihtui noin 8,2 kiloa ja ryhmä 2 noin 7,0 kiloa). Laihdutustuloksissa ei saatu tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välille. Merkittävä ero syntyi ryhmien välille sen suhteen miten paljon laihduttajat menettivät lihasmassaa. Energiavajeesta johtuen molemmat laihdutusryhmät menettivät lihasmassaa, mutta tuplamäärän proteiinia nauttineet laihduttajat (ryhmä 1) säilyttivät 22% paremmin lihaksiaan ja laihdutus perustui nimenomaan rasvakudoksen vähenemiseen.

Vuoden kuluttua laihduttajat astuivat taas vaa'alle. Laihdutus oli jatkunut molemmissa ryhmissä varsin maltillisessa tahdissa  (ryhmä 1 lahtui noin 10,4 kiloa ja ryhmä 2 noin 8,4 kiloa) saavuttamatta tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välille. Suurena erona oli kuitenkin ryhmä 2:ssa tapahtunut suuri kyllästyminen ruokavalioon. Energiavajeessa kärvisteleminen oli tehnyt tehtävänsä, osanottajat eivät jaksaneet laihduttaa koko vuotta. Sen sijaan kaksinkertaisen määrän proteiinia syöneiden ryhmässä 1 motivaatio noudattaa laihdutusohjelmaa oli säilynyt paremmin (ero oli tilastollisesti merkittävä).

Paremman laihdutusmotivaation ja hieman paremman laihdutustuloksen lisäksi proteiineja enemmän syöneiden ryhmää odotti lisäksi iloinen yllätys: heidän veren rasvaprofiili oli parantunut.

Kun laihdutat, pidä siis huolta lihaksistasi syömällä riittävästi proteiinia ja vähennä hiilihydraattien saantiasi laihdutusmotivaation ylläpitämiseksi sekä veren rasvaprofiilin pitämiseksi hyvänä.

Lähde: Layman DK, Evans EM, Erickson D, Seyler J, Weber J, Bagshaw D, Griel A, Psota T, 
Kris-Etherton P. A moderate-protein diet produces sustained weight loss and long-term changes in body composition and blood lipids in obese adults. J Nutr 139 (3): 514-521, 2009

lauantaina, maaliskuuta 07, 2009

Julia Rask kolminkertainen Hopeasompamestari


***
Länsi-Turunmaan Paraisilla osataan hiihtää
. Välillä haasteellisten lumiolosuhteiden keskellä kamppailevien juniorihiihtäjiemme joukossa on yksi ylitse muiden: Julia Rask.

Julia on saanut tänään (7.3.2009) jo kolmannen Hopeasompa-finaalikultansa. Uskomattoman kova kultaputki alkoi 13-vuotiaana tässä mahdollisesti kaikkein kovatasoisimmassa urheilulajissa tällä hetkellä. Jo Hopeasompa-finaaliin pääsy on kova suoritus. Mutta Julia on siis voittanut oman sarjansa kolme kertaa peräkkäin! Uskomaton suoritus. 

Ruotsinkieliset hiihtoseurat tekivät kovaa tulosta taas kerran. Ystävykset Julia Rask (Pargas IF) ja Andrea Julin (IF Minken) kävivät kovan kamppailun naisten 5 kilometrillä. Voiton otti Julia ainoastaan yhden sekunnin erolla. Voitto oli tähän mennessä kaikkein tiukin, myöntää Julia, jonka hiihtäjäidoli on Virpi Kuitunen.

Veli Venäläisen uusi ruokavalio

*
Venäläisiä kehotetaan hylkäämään
rasvaiset makkarat, einekset sekä hiilihappoiset juomat ja palaamaan perinteiseen ruokavalioon: syömään hapankaalia, perunaa ja kefiiriä. Niillä vatsa täyttyy paitsi terveellisesti myös halvalla.

Ravitsemusviranomaisten tekemä lista suositeltavista ruoka-aineksista on ensimmäinen nyky-Venäjällä, ja se on saanut kansan suussa nimen "kriisin vastainen ruokavalio". Ruokakustannukset olisivat vain runsaat 60 euroa kuukaudessa viranomaiset lupaavat Komsomolskaja Pravda -lehdessä.

Suositukset sisältävät ohjeellisia määriä, joilla esimerkiksi täysikasvuisen venäläismiehen vatsa täyttyy terveellisesti ja edullisesti. Hänen tulisi syödä vuodessa 110 kiloa perunaa, 40 kiloa kaalia, 40 kiloa juureksia, 65 kiloa hedelmiä ja 75 kiloa ruisleipää. Maidon ja esimerkiksi kefiirin suositeltava kulutus olisi 120 litraa vuodessa, kananlihan 27 kiloa ja kansanmunien 120 kappaletta vuodessa. Sen sijaan karamelleista ja kekseistä olisi luovuttava. Niitä tulisi syödä korkeintaan kilo vuodessa. Hiilihappoa sisältävät juomat suositellaan korvattavaksi maidolla.

Kuluttajasuojaviraston ja Venäjän tiedeakatemian alaisen ravitsemusinstituutin tekemien ruokasuositusten taustalla on huoli venäläisten lihomisesta. Ruokavalio on muuttunut melkoisesti ihmisten vaurastuessa. Perunan, hapankaalin ja ruisleivän sijasta nyt popsitaan pitsoja, hampurilaisia ja ranskanperunoita niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa.

"Aikuisväestöstä liikalihavia on 23 prosenttia, kun vuonna 1994 heitä oli 18 prosenttia. Erityisesti naiset ovat lihoneet ja nykyisin (lihavuus-)tilaston kärjessä Euroopassa", toteaa kuluttajasuojavirastoa johtava lääkäri Gennadi Onischenko uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Myös lapset ovat lihoneet. Yhtenä syynä pidetään sitä, että kouluissa on viime vuosina ollut saatavilla perunalastuja, karkkeja ja keksejä. Nyt napostelua on päätetty rajoittaa eikä makeiden välipalojen myyntiä enää sallita kouluissa.

Olohuoneliikuntaa iäkkäille, johtajille ja urheilijoille

***
Reuters Health kirjoittaa
 6.3.2009 siitä miten tärkeää iäkkäiden ihmisten on vahvistaa nilkkojaan. Hyvin yksinkertaisilla nilkkaa vahvistavilla harjoitteilla voidaan varmistaa liikuntakyvyn ja tasapainon säilyminen korkeaan ikään ehtineillä. Näin parannetaan samalla myös tasapainoa.

Iäkkäiden ihmisten on todettu menettäneen liikuntakykynsä pääosin siitä syystä, että alaraajojen lihaksisto pettää. Pitämällä alaraajojen ja erityisesti nilkan seudun pienet lihakset kunnossa, voidaan turvata liikunnallinen vanhuus.

Tulokset on julkaistu alan julkaisussa Geriatrics and Gerontology International.

Suosituilla luennoillani alun perin humoristiseksi täytenumeroksi kehittelemäni olohuoneliikunta on nykyään monesti pääteemana kun luennoin liikunnasta ja ravitsemuksesta. Miksi tehdä yksinkertainen asia vaikeaksi, kun sen voi tehdä helpolla ja hauskalla tavalla. Tässä eri ihmisryhmille sopivia olohuoneliikunta-ohjelmia. Aloita jo tänään!

Eläkeläisten olohuoneliikunta
 • aamukahvit. Hae kahvikuppi olohuoneen taaimmaisesta nurkasta (pidät siellä 2-3 kahvikupin varastoa!). Vie kahvikuppi keittiön pöydälle. Hae kahvilautanen makuuhuoneen lipaston alimmasta laatikosta (pidät siellä pientä kahvilautasten varastoa). Vie kahvilautanen keittiön pöydälle. Hae lusikka eteisen ylähyllyltä (siellä on pieni lusikoiden varasto) ja vie se keittiön pöydälle. Kaada kahvia kuppiin ja nauti aamukahvistasi kiireettömästi.
 • tuolijumppa. Katsot televisiota ja tulee mainoskatko. Se on lähtölaukaus seuraavalle jumppahetkelle. Nouse reippaasti ylös tuolista. Kävele 5 kierrosta tuolin ympäri, käy vetämässä viiva jääkaapin ovessa olevaan lappuun. Palaa olohuoneeseen. Istahda tuoliin, mutta nouse välittömästi ylös mikäli mainoskatko jatkuu. Toista harjoitteet: 5 kierrosta tuolin ympäri, viiva lappuun, istahda tuoliin. Montako viivaa sait? Jos viivojen lukumäärä jää alle viiden, lähetä mainostelevisiolle pyyntö, että mainoskatkojen pituutta olisi mieluusti pyrittävä lisäämään. Parantaa mainostelevision taloutta ja ikäihmisten terveyttä.
 • kansallisbaletti. Olet olohuoneessa. Sinulle tulee jano. Kävele keittiöön varpaillesi nousten ihan kuin kansallisbaletin tanssijat. Ota hanasta vähän vettä vesilasiin. Palaa olohuoneeseen kantapäilläsi kävellen (muista hyvä ryhti!). Juo lasi tyhjäksi. Vie lasi takaisin keittöön varpaillasi kävellen. Ota joko lisää vettä lasiin tai jätä lasi keittiöön. Palaa olohuoneeseen kantapäilläsi kävellen.
 • seisota jalkaasi - ei järkeäsi. Seiso yhden jalan varassa. Tämä vahvistaa pieniä jalkalihaksia. Jalkaterapeutti Keurulainen pyytää tuomaan haasteita elämään: ojenna vapaa jalka eteen ja vie se vaikkapa ristiin tukijalan eteen. Vapaan jalan niskan taakse vievät voivat minulle ilmoittautua. Teen teistä jutun terveyslehteen.
Yritysjohtajien olohuoneliikunta
 • kympin uutiset. Kympin uutisten alkaessa istahda nojatuoliin, nosta jalkasi ylös ja pyöritä jalkojasi ihan kuin polkupyöräillessäsi koko uutislähetyksen ajan. Jos et heti jaksa pyöräillä koko uutislähetyksen ajan, pidä pieni tauko ja jatka sitten koko uutislähetyksen ajan pieniä taukoja pidellen pyöräilyäsi. Tulee vielä vastaan se uutislähetys, jolloin jaksat pyöräillä koko ajan. Jatka pyöräilyä kympin uutisten ajan pitäen aika ajoin haasteellisempia pyöräilyhetkiä esim. eduskunnan kyselytunnin ajan.
 • etunojapunerrukset. Mene noin 50 cm päähän olohuoneen pöydästä. Laske kätesi pöydälle ja tee 20 etunojapunnerrusta. Jatka näin yhden viikon ajan. Seuraavalla viikolla siirry 10 cm kauemmaksi pöydästä ja tee etunojapunnerrukset. Tulee parin kuukauden kuluttua vastaan se ongelma, että kädet eivät enää ylety pöytään. Laskeudu silloin lattian varaan ja tee 20 etunojapunnerrusta lattian varassa. Jatka punnerruksia lattiatasolta, lisäten joka viikko yhden punnerruksen verran lisää. Tutustu jossakin vaiheessa esimerkiksi projektiin 100 etunojapunnerrusta. Kun olet päässyt 200 etunojapunnerrukseen, ota yhteyttä televisioon ja pyydä päästä esittelemään voimiasi.
 • harjaa hampaat oikein. Hampaita harjatessa, nouse varpaille aina kun harja menee oikealle ja kantapäiden varaan aina kun harja menee vasemmalle. Vuorotellen varpaille ja kantapäille nousten harjaa hampaita noin kolme minuuttia.
Urheilijoiden olohuoneliikunta
 • varpailla eteenpäin. Mene olohuoneen taaimmaiseen nurkkaan varpaat ulko-ovelle päin osoittaen. Aseta jalat vierekkäin ja lähde liikkeelle varpaitasi kipristäen ja ojentaen. Jalat pysyvät koko ajan vieri vieressä. Vedät itseäsi siis eteenpäin varpaillasi. Ota sekuntikellolla aikaa miten kauan menee ennen kuin olet ulko-oven kohdalla. Pyri jatkossa parantamaan aikaasi. Haasta kisaan joku tunnettu suomalainen kilpakävelijä. Älä itke jos häviät! Jatka treenaamista. Tulee vielä se päivä jolloin häviät kilpakävelijälle tosi täpärästi.
 • legot. Kaada legolaatikko lattialle. Poimi legot takaisin laatikkoon varpaillasi niitä noukkien. Urheilija kaipaa haastetta, joten tee tästä kilpailu. Kilpaile esimerkiksi kelloa vastaan, miten nopeasti poimit 50 legopalaa laatikkoon. Nosta legopalat vuorotellen kummallakin jalalla.
 • aakkoset. Telkkarin ääressä istuen, ojenna jalkasi eteen ja tee aakkosia jaloillasi ilmaan piirrellen A-B-C-D jne. Ö-kirjaimeen asti ensin toisella jalalla ja sitten toisella. Mikäli tuntuu helpolta, piirrä seuraavaksi pienet kirjaimet a-b-c-d jne. Ja numeroitakin voit piirtää jaloilla. Puhumattakaan kiinalaisista kirjaimista.
Näillä liikkeillä pääsee jo alkuun. Keksi itse lisää!

perjantaina, maaliskuuta 06, 2009

Mikä saa diabeetikon sydämen pysähtymään?


**
Olen pahoillani
kun otan näin ikävän asian käsittelyyn kuin sydänkohtaukset. Paljon mukavampi olisi kirjoittaa terveyttä hoitavasta liikunnasta tai pohtia teidän kanssanne pitäisikö syödä paljon vaiko vähän hiilihydraatteja.

Syy äkilliseen intooni puhua diabeetikon sydänkohtauksista on äskettäin ilmestynyt laaja selvitys siitä mitkä syyt vaikuttavat diabeetikon tavallista suurempaan alttiuteen saada sydänkohtaus. Me olemme terveystoimittajien, lääkäreiden, terveysoppaiden ym. kautta saaneet kuulla miten äärettömän paha asia tuo kolesteroli on sydänkohtausten ja sepelvaltimotaudin synnyttäjänä.

Muutamia esimerkkejä: Kolesteroli on verenpaineen ja tupakoinnin ohella sepelvaltimotaudin tärkeimpiä aiheuttajia (Terveyskirjasto). Kuten muilla, myös diabeetikoilla sepelvaltimotaudin riski on sitä suurempi, mitä korkeammat kolesteroli- tai verenpainearvot ovat tai mitä enemmän tupakoi. Esimerkiksi kolesteroliarvo 8 mmol/l lisää sepelvaltimotaudin vaaran nelinkertaiseksi arvoon alle 5 mmol/l verrattuna (Terveyskirjasto). Rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoito on nykyään selvästi paremmin hallinnassa kuin vielä muutamia vuosia sitten. Lääkärit tietävät, että diabeetikkojen veren lipidejä on hoidettava tarkasti. Lääkehoidon "helppoudesta" huolimatta kannattaa kiinnittää huomiota elintapaohjaukseen. Elintapamuutoksin voitaisiin parhaiten hillitä koko ajan kasvavaa tyypin 2 diabeetikoiden määrää. Diabetekseen liittyvien rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoito on useimmiten melko selväpiirteistä. Uudessa suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa tyypin 2 diabeetikoiden ja sellaisten tyypin 1 diabeetikoiden, joilla on mikroalbuminuria, LDL-kolesterolin tavoitteeksi on asetettu alle 2,5 mmol/l. Käytännössä pärjätään useimmiten statiinihoidolla. Silloin, kun statiini ei sovi tai ei riitä, lääkärin on hyvä selvittää, mistä on metabolisesti kysymys, ja valita hoitolinja sen pohjalta. Tapauksissa, joissa on selkeästi kyse hypertriglyseridemiasta, valitaan ensisijaisesti fibraatti (Diabetesliitto).

Minäkin kuvittelin, että asiantuntijaryhmä nostaa tämän kolesterolin esille varsinkin kun asiantuntijoiden joukossa istui lääkeyritysten edustajia. Näin ei kuitenkaan ole laita. Asiantuntijat päätyvät ehdottamaan insuliiniresistenssiä ylivoimaisesti pahimmaksi sydänten pysäyttäjäksi. Kolesteroli jää näyttelemään mitättömän pientä sivuroolia tässä näytelmässä. 

Insuliiniresistenssi on elimistön tila, jossa insuliinin teho elimistössä on heikentynyt ja glukoosi ei pääse kohdesoluun insuliinin avulla esimerkiksi tyypin 2 diabeteksessä. Insuliinin pitoisuus veressä voi samalla kuitenkin olla suurentunut. Suurikaan insuliinin eritys ei riitä hillitsemään veren glukoosipitoisuuden nousua hiilihydraattipitoisen ruoka-annoksen nauttimisen jälkeen.

Miten tällaiseen tulokseen on päädytty? Joo, tässä on käytetty luonnontieteellisen tutkimuksen ehkä vahvinta työkalua hyväksi: matematiikkaa! Asiantuntijat ovat käyneet läpi "kaiken" julkaistun tiedon kymmenien vuosien ajalta siitä mitä tiedämme sydänkohtauksista diabeetikoilla. He ovat panneet omat tuntemukset ja olettamukset hetkeksi syrjään ja tuijottavat vain numeroita. Pöytään iskettiin vain raaka fakta. Tulokset saattavat yllättää!

Tulokset ovat seuraavia:

Nuorilla aikuisilla insuliiniresistenssi on pahin sydänkohtausten aiheuttaja. Jos pystytään ehkäisemään insuliiniresistenssi vähenee sydänkohtauksen riski 42 prosenttia. Seuraavaksi pahin sydänkohtausten aiheuttaja on korkea verenpaine (36 %). Lisääntynyt hyvä HDL-kolesteroli vähentää sydänkohtauksen riskiä 31 prosentilla. Painoindeksi (BMI) osallistuu tähän sydänkohtausten riskiin 21 prosentin osuudella. Vasta listan loppupäästä löytyy näyttöä pahan LDL-kolesterolin roolista sydänkohtauksissa (16%) ja triglyseridien määrä (10%). Korkea paastoverensokeri ja tupakointi lisää riskiä 9 prosentin verran. Sukurasite selittää näistä kohonneista sydänkohtausriskeistä noin 4 prosentin verran.

Ei ole mitään syytä olettaa, että tässä Diabetes Care -lehden helmikuun numerossa puhuttaisiin palturia. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että diabeetikolle ylivoimaiseti tärkeintä on välttää insuliiniresistenssin kehittyminen ja korkea verenpaine. Muilla terveysseikoilla on vähäisempi merkitys. Minä en ymmärrä miksi annamme julkisuudessa niin paljon tilaa tälle kolesteroliteorialle, kun ratkaisu ongelmaan löytyy ihan muualta.

Välttääksemme sydänkohtauksen meidän pitäisi unohtaa puheet pahasta LDL-kolesterolista. Meidän pitäisi sen sijaan lisätä liikuntaa ja syödä maltillisemmin hiilihydraatteja, jotta paha lihomiskierre saataisiin katkaistua. Vyötärörasva on yksi suurimpia insuliiniresistenssin aiheuttajia. Tuntuu aika hassulta, ehkä jopa edesvastuuttomalta, jos diabeetikon hoidosta vastuulliset henkilöt ovat syöttämässä statiineja ja diabeteslääkkeitä potilailleen. Ratkaisu löytyy laihdutusruokavaliosta, joka mieluusti voi olla vähähiilihydraattinen ratkaisu, tuntuvasta liikuntapanoksesta, terveistä elämäntavoista ja tarkoin harkitusta lääkityksestä. 

Diabetes Care -lehden artikkeli paljastaa kaikessa raadollisuudessaan erään yllättävän seikan. Asia ilmaistaan Lontoon murteella seuraavasti: Ideally, to determine the effects of any particular variable on CAD, one would conduct a clinical trial in which the variable was controlled to its normal level. No such trials exist or are possible until treatments are developed that specifically and only target the variable in question. In the absence of such trials, insights can be gained from combining the results of the research that already exists. This can be done mathematically; mathematical models are the only method available for integrating the results of the research conducted to date to help further our understanding of the biological pathways and the relative causes of adverse outcomes. (Sepelvaltimotaudin aiheuttajia ei ole tarkistettu yksitellen kliinisin kokein ja verrattu tilannetta terveisiin ihmisiin. Sellaisia kokeita ei ole tehty! Koska näitä kokeita ei ole tehty, jää ainoaksi tiedonkeruumenetelmäksi matemaattinen malli, jossa selviää näiden yksittäisten biologisten seikkojen vaikutus taudin syntyyn.)

Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?

Lähde: David Eddy, Len Schlessinger, Richard Kahn, Barbara Peskin, Rick Schiebinger. Relationship of Insulin Resistance and Related Metabolic Variables to Coronary Artery Disease: A Mathematical Analysis. Diabetes Care 32:361–366, 2009

maanantaina, maaliskuuta 02, 2009

Metsän maku - uusi Nokia?

**
Tulevaisuudentutkija, tohtori Sam Inkinen toteaa
, että tarvitsemme tilaa onnellisille sattumuksille ja yllättäville kohtaamisille. Inkinen puhui perjantaina suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia pohtivan raportin julkistustilaisuudessa.

- Teemme itse tulevaisuutemme ja ruokakulttuurimme. Kannattaa luoda olosuhteet, joissa voi tapahtua hedelmällisiä törmäämisiä. Sattumukset ovat parhaita tapoja olla luova , Inkinen innosti. Lisäksi ruokakulttuurimme kaipaa moniäänisyyttä, Inkinen totesi.

Suomalaisen ruokakulttuurin keskeiset haasteet liittyvät toisaalta ruokakulttuurin perinteen ja omaleimaisuuden ymmärtämiseen, toisaalta aktiiviseen kanssakäymiseen muiden maiden ruokakulttuurien kanssa.

Avoin innovaatio on hyvä näkökulma kehittämistyöhön: haetaan tarttumapintaa jopa kilpailijoiden kanssa. Avoimuus perustuu siihen, että kun antaa itse tietämystä, saa myös muilta jotain.

Metsän mausta uusi Nokia! Suomessa on mielenkiintoinen ruokaperinne ja laadukkaat raaka-aineet. Potentiaalin hyödyntämisessä pitäisi saada turbovaihde päälle, Inkinen peräänkuulutti.

Lähde: Ruokatiedon uutiset, 2.3.3009

Lenkkimakkara rulez Suomessa!

###
Suomen kilpirauhasliiton puheenjohtaja
Paavo Koistinen tiesi kertoa liiton kuntoutuspäivillä 27.2.-1.3.2009 lenkkimakkaran valtavasta suosiosta. Lenkkimakkara on tämän ajan voittaja kirjoitti Taloussanomat 27.2.2009:

– Baltit ovat alkaneet syödä perunaa, kaalia ja sisäelimiä, mutta Suomessa lenkkimakkaran kulutus on lähtenyt erittäin vahvaan kasvuun. Todennäköisesti Ruotsissakin kysyntä säilyy samansuuntaisena, sanoo toimitusjohtaja Matti Perkonoja.

Yhtiö kertoo huomanneensa, että kotimaiset suur- ja laitoskeittiöt alkoivat jo syksyllä käyttää aiempaa halvempia liharaaka-aineita.

Kodeissa lihapitoisen ruuan heavy userit, monilapsiset perheet ja raavaat miehet siirtyivät suoraan makkaraan.

– Lenkki on varmaan se elintarvike, joka parhaiten sopii ihmisten makuun tässä nykytilanteessa. Nyt ympärillä on niin paljon lamapuheita, että suomalainen ostaa mieluummin lenkkiä ja panee loput rahat taskuun, Perkonoja arvelee.

– Volyymituotteet ovat meille hyvin tärkeitä. Yleinen kuluttajasuuntaus on poispäin premium-valmisteista. Kyllä niitä yhä ruokapöydistä löytyy, mutta ei ehkä niin usein kuin vielä vuosi–pari sitten ennakoitiin, Perkonoja sanoo.

Makkaran kysynnän nousu antoi HKSCanille tilaisuuden nostaa vuodenvaihteessa lihajalosteiden hintoja. Lisäkorotuksia ei yhtiön mukaan ihan lähiaikoina tarvita.

Matti Perkonoja arvelee, että lenkin syöminen lohturuokana alkaa vähentyä kevään edetessä.

– Heti kun valo lisääntyy ja lämpötila nousee, ihmiset kaivavat pallogrillinsä esiin ja siirtyvät grillimakkaraan, hän laskeskelee.

Tämä oli kovin ikävä uutinen. HKScan iloitsee tietenkin makkaransa menekistä, mutta nyt olisi korkea aika valtiovallan toimesta tukea lenkkimakkaraa terveellisempiä ruokavaihtoehtoja. Makkaranvalmistajat käyttävät tietenkin laman hyödyksi maksimaalisesti. Mutta ajatelkaa hyvät ihmiset mitä pistätte suuhunne lenkkimakkaran muodossa:

Suomalainen porsaanliha, vesi, perunajauho, kamara, suomalainen naudanliha, stabilointiaineet (E1420, E450, E451), suomalainen koneellisesti erotettu porsaanliha, suola (1,7 %), glukoosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet (mm. sinapinsiemen, valko- ja mustapippuri, inkivääri, korianteri), hapettumisenestoaine (E300), arominvahvenne (E621), aromit (mm. paprika), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 43 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 54 %.

sunnuntaina, maaliskuuta 01, 2009

Suomen kansan painonhallintakeinot


*
Tuoreimman blogikyselyni mukaan painoa kannattaa hallita seuraavasti:
 • ravintorasvojen saantia kannattaa pikemminkin lisätä kuin vähentää
 • proteiinia kannattaa syödä enemmän
 • hiilihydraattien vähentämisen kannalla on peräti 78% vastaajista
 • ruoasta saatavaa energiaa on vähennettävä
 • meidän pitää liikkua enemmän
 • ravintokuitujen saantia on lisättävä
Kyselyssä annettiin 482 ääntä ja kyselyn virhemarginaali saattaa olla 5-10 kiloa suuntaan taikka toiseen.

Tässä meille ohjeet, joiden noudattamiseen Suomen kansa on siis valmis. Tämän toteuttamiseksi toivoisimme viranomaisten taholta viisaita päätöksiä elintarvike- ja terveyspolitiikassa.

Minkälaisia ne päätökset voisivat olla? Enemmän lenkkimakkaraa? Energiankulutustalkoot? Liikuntapakko työpaikoille? Perunan, pastan ja riisin tilalle ainakin joskus runsaammin tuoreita vihanneksia? Laitosruokailuun punainen maito vaihtoehdoksi?